Language of document :

Жалба, подадена на 5 октомври 2010 г. - Ashbrook и др./Комисия

(Дело F-99/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Michael Ashbrook (Люксембург, Люксембург) и други (представители: B. Cortese, C. Cortese и F. Spitaleri, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решенията на ответника, отразени във фишовете за заплати на жалбоподателите, за ограничаване на адаптирането на месечните им възнаграждения до увеличение с 1,85 %, считано от юли 2009 г., в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на основание на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията на Комисията, отразени във фишовете за заплати на жалбоподателите за януари 2010 г. и за следващите месеци, както и във фишовете им за изплащане на неизплатените части от заплатите им за 2009 г., тъй като в тях е приложена ставка за адаптиране 1,85 %, вместо 3,7 %;

да се осъди Комисията да възстанови разликата между сумата за възнаграждения, платена на основание Регламент № 1296/09 до датата на постановяване на решението по настоящото дело, и тази, която тя би трябвало да плати, ако адаптирането беше правилно изчислено, заедно с лихви при лихвения процент, прилаган през съответните периоди от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране, увеличен с три пункта и половина, считано от датата, от която се дължат претендираните в главното производство суми;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________