Language of document :

Žaloba podaná 5. októbra 2010 - Ashbrook a i./Komisia

(vec F-99/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Michael Ashbrook (Luxemburg, Luxembursko) a i. (v zastúpení: B. Cortese, C. Cortese a F. Spitaleri, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí žalovanej prijatých vo forme výplatných pások žalobcov o obmedzení úpravy ich mesačných platov od júla 2009 na zvýšenie o 1,85 % v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009 a žiadosť o náhradu škody

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia Komisie prejavujúce sa v ich výplatných páskach za január 2010 a nasledujúce mesiace, ako aj v ich výplatných páskach o doplatkoch za rok 2009, v rozsahu, v akom uplatňujú sadzbu úpravy 1,85 % namiesto sadzby 3,7 %,

zaviazať Komisiu na zaplatenie rozdielu medzi odmenami vyplatenými na základe nariadenia č. 1296/2009 až do dňa vyhlásenia rozsudku v tejto veci a tými, ktoré by im museli byť vyplatené, ak by bola úprava vypočítaná správne, zvýšenými o úroky z omeškania v sadzbe určenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania platnej počas príslušných období, zvýšenej o tri a pol percentuálneho bodu, a to odo dňa, keď boli splatné sumy vymáhané ako istina,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________