Language of document :

Жалба, подадена на 4 ноември 2010 г. - Bowles и др./ЕЦБ

(Дело F-114/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Carlos Bowles и др. (Франкфурт на Майн, Германия) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет и описание на спора

Отмяна на фишовете за заплата на жалбоподателите за януари 2010 г. и следващите месеци, тъй като те отразяват увеличение на заплатата с 2% вследствие на извършената корекция на заплатите за 2010 г., както и обезщетение за претърпените от жалбоподателите имуществени вреди.

Искания на жалбоподателите

да се отменят фишовете за заплата за януари 2010 г. и следващите месеци, тъй като те отразяват увеличение на заплатата с 2%, с цел да се извърши увеличение от 2,1%, изчислено въз основа на корекция от 3,6% за Комисията;

доколкото е необходимо, да се отменят решенията, с които се отхвърлят исканията за преразглеждане и жалбите, подадени от жалбоподателите по административен ред;

да се обезщетят жалбоподателите за имуществените вреди, състоящи се в разликата между увеличението на заплатата от 2%, неправомерно предоставено от януари 2010 г. и увеличението от 2,1%, на което те е трябвало да имат право, или увеличение на заплатата от 0,1% на месец от януари 2010 г. и на другите свързани със заплатата права (сред които пенсионните права). Към тези суми трябва да се прибави лихва от момента, в който е трябвало да бъдат платени, съответно до деня на действителното им плащане, изчислена въз основа на процента, определен от Централната европейска банка за основните операции по рефинансиране, приложим през съответния период, увеличен с два пункта;

да се обезщетят нанесените на покупателната способност вреди, чийто размер е определен ex aequo et bono и неокончателно на 5 000 евро за всеки от жалбоподателите;

да се обезщетят неимуществените вреди, оценени ex aequo et bono на 5 000 евро за всеки от жалбоподателите;

да се осъди Централната европейска банка да заплати съдебните разноски.

____________