Language of document :

4. novembril 2010 esitatud hagi - Bowles jt versus Euroopa Keskpank

(kohtuasi F-114/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Carlos Bowles jt (Frankfurt am Main, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hagejate 2010. aasta jaanuari ja järgmiste kuude palgalehed osas, milles neis kohaldatakse 2010. aasta töötasude kohandamise järel 2% palgakõrgendust, ja teiseks nõue hüvitada hagejatele tekkinud varaline kahju.

Hageja nõuded

tühistada hagejate 2010. aasta jaanuari ja järgmiste kuude palgalehed osas, milles neis kohaldatakse 2010. aasta töötasude kohandamise järel 2% palgakõrgendust, ja kohaldada 2,1% palgakõrgendust, mis on arvutatud komisjonipoolse 3,6% kohanduse alusel;

tühistada vajalikus ulatuses otsused, millega jäeti rahuldamata hagejate esitatud uuesti läbivaatamise taotlused ja kaebused;

hüvitada hagejatele varaline kahju, mis moodustub vahest alates 2010. aasta jaanuarist ebaõigesti määratud 2% palgakõrgenduse ja selle 2,1% palgakõrgenduse vahel, millele neil oleks olnud õigus - st igakuisest 0,1%-sest palgakõrgendusest alates 2010. aasta jaanuarist ja kõigi muude palgast tulenevate rahaliste õiguste (sh pensioniõiguste) samaväärsest suurendamisest. Samuti tuleb eespool nimetatud summade pealt välja mõista intress, alates päevast mil need kuulusid tasumisele kuni nende tegeliku maksmise päevani, kusjuures see intress tuleb arvutada, võttes aluseks Euroopa Keskpanga poolt põhiliste refinantseerimistehingute jaoks kehtestatud intressimäära, mis oli kohaldatav kõnesoleval ajavahemikul ja millele on lisatud kaks protsendipunkti;

hüvitada hagejate ostujõule tekitatud kahju, mille summaks tuleb esialgu ex aequo et bono kinnitada 5000 eurot hageja kohta;

hüvitada hagejatele tekkinud mittevaraline kahju, mille summaks tuleb ex aequo et bono kinnitada 5000 eurot hageja kohta;

mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

____________