Language of document :

Kanne 4.11.2010 - Bowles ym. v. EKP

(Asia F-114/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Carlos Bowles ym. (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: asianajaja L. Levi ja asianajaja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajien tammikuuta 2010 ja sitä seuraavia kuukausia koskevien palkkakuittien kumoaminen siltä osin kuin niissä sovelletaan 2 prosentin palkankorotusta vuoden 2010 palkkojen mukauttamisen seurauksena sekä kantajille aiheutuneen aineettoman vahingon korvaaminen

Vaatimukset

Kantajien tammikuuta 2010 ja sitä seuraavia kuukausia koskevat palkkakuitit on kumottava siltä osin kuin niissä sovelletaan 2 prosentin palkankorotusta ja on sovellettava komission esittämän 3,6 prosentin mukauttamisen perusteella laskettua 2,1 prosentin palkankorotusta

päätökset, joilla kantajien esittämät uudelleentarkastelua koskevat pyynnöt ja oikaisuvaatimukset on hylätty, on tarpeellisilta osin kumottava

kantajille on korvattava aineellinen vahinko, joka koostuu sääntöjenvastaisesti vahvistetun, tammikuusta 2010 lukien sovellettavan 2 prosentin palkankorotuksen ja 2,1 prosentin palkankorotuksen, johon nämä olisivat olleet oikeutettuja, välisestä erotuksesta eli 0,1 prosentin palkankorotus tammikuusta 2010 lukien sekä muut rahamääräiset edut (mukaan lukien eläkeoikeudet). Näille määrille on maksettava korkoa, joka lasketaan asianomaisena ajanjaksona sovellettavan Euroopan keskuspankin vahvistaman perusrahoitusoperaation korkokannan mukaan, korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä niiden maksuun erääntymispäivästä lukien siihen saakka, kunnes kyseiset määrät on tosiasiallisesti maksettu

on korvattava kantajien ostovoimalle aiheutunut vahinko, jonka kohtuulliseksi katsottavaksi määräksi on vahvistettava väliaikaisesti 5 000 euroa kantajaa kohden

on korvattava aineeton vahinko, jonka kohtuulliseksi katsottavaksi määräksi on arvioitava 5 000 euron suuruisena kantajaa kohden

Euroopan keskuspankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________