Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 4. novembrī - Bowles u.c./ECB

(lieta F-114/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Carlos Bowles u.c. (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt paziņojumus par prasītāju algu par 2010. gada janvāri un turpmākajiem mēnešiem daļā, kurā veikta algas palielināšana par 2 %, īstenojot 2010. gada algu pielāgošanu, kā arī kompensēt prasītājiem nodarīto mantisko kaitējumu.

Prasītāju prasījumi:

atcelt paziņojumu par algu par 2010. gada janvāri un turpmākajiem mēnešiem daļā, kurā veikta algas palielināšana par 2 %, lai tiktu veikta palielināšana par 2,1 %, pamatojoties uz Komisijai noteikto pielāgošanas likmi 3,6 % apmērā;

attiecīgā gadījumā - atcelt lēmumus, ar kuriem noraidīti prasītāju iesniegtie lūgumi par pārskatīšanu un sūdzības;

kompensēt prasītājiem nodarīto mantisko kaitējumu, ko veido starpība starp prettiesiski noteikto algas palielināšanu par 2 % no 2010. gada janvāra un palielināšanu par 2,1 %, uz kuru viņiem esot bijušas tiesības, proti, 0,1 % par katru mēnesi no 2010. gada janvāra un citas no tā izrietošās finanšu tiesības (tostarp tiesības uz pensiju). Šīm summām ir jāpiemēro procenti par laikposmu no to maksāšanai paredzētā datuma līdz to faktiskās samaksas brīdim, aprēķinot tos pēc likmes, kuru Eiropas Centrālā banka noteikusi galvenajiem refinansēšanas darījumiem un kas piemērojama attiecīgajā periodā, palielinot to par diviem procentiem;

kompensēt pirktspējai nodarīto kaitējumu, kas noteikts ex aequo et bono un provizoriski aprēķināts EUR 5000 apmērā katram prasītājam;

kompensēt viņiem nodarīto morālo kaitējumu, kas noteikts ex aequo et bono EUR 5000 apmērā katram prasītājam;

piespriest Eiropas Centrālajai bankai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________