Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2010 r. - Bowles i in. przeciwko EBC

(Sprawa F-114/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carlos Bowles i in. (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia skarżących za styczeń 2010 r. i kolejne miesiące w zakresie w jakim obejmują one podwyższenie wynagrodzenia o 2% w następstwie postępowania w sprawie dostosowania wynagrodzeń za 2010 r. a także naprawienie szkody poniesionej przez skarżących.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia za styczeń 2010 r. i kolejne miesiące w zakresie w jakim zostało w nich zastosowane podwyższenie wynagrodzenia o 2% tak aby zastosować podwyższenie o 2,1% wyliczone w oparciu o dostosowanie Komisji wynoszące 3,6%;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosków skarżących o ponowne rozpatrzenie sprawy i wniesionych przez nich zażaleń;

naprawienie szkody poniesionej przez skarżących, która obejmuje różnicę między podwyższeniem wynagrodzenia o 2% zastosowanym niezgodnie z prawem od stycznia 2010 r. a podwyższeniem o 2,1 %, które powinno było przysługiwać skarżącym a więc podwyższenie wynagrodzenia oraz wszystkich pochodnych praw finansowych (w tym praw emerytalnych) o 0,1% miesięcznie od stycznia 2010 r. Od kwot tych powinny zostać naliczone odsetki za okres od dnia ich wymagalności do dnia rzeczywistego dokonania zapłaty, których wysokość powinna zostać ustalona na podstawie znajdujących zastosowanie w tym okresie stóp procentowych ustanowionych przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansowania, powiększonych o 2 punkty;

naprawienie szkody dotyczącej utraty siły nabywczej oszacowanej wstępnie ex aequo et bono na 5000 EUR w przypadku każdego ze skarżących;

zadośćuczynienie za krzywdę oszacowaną ex aequo et bono na 5000 EUR w przypadku każdego ze skarżących;

obciążenie Europejskiego Banku Centralnego kosztami postępowania

____________