Language of document :

Tožba, vložena 4. novembra 2010 - Bowles in drugi proti ECB

(Zadeva F-114/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlos Bowles in drugi (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti plačilnih listov tožečih strank za januar 2010 in za naslednje mesece v delu, v katerem določajo povišanje plače za 2 %, ki je posledica prilagoditve plač za leto 2010, in povračilo premoženjske škode, ki je nastala tožečima strankama.

Predlogi tožeče stranke

Za nične naj se razglasijo plačilni listi tožečih strank za januar 2010 in za naslednje mesece v delu, v katerem določajo povišanje plače za 2 %, da bi se določilo povišanje za 2,1 %, izračunano na podlagi prilagoditve za 3,6 % na Komisiji;

če je potrebno, naj se za nične razglasijo odločbe o zavrnitvi zahtev za notranjo upravno presojo in ugovorov tožečih strank;

tožečim strankam naj se povrne premoženjska škoda, ki je razlika med povišanjem plače za 2 %, nepravilno dodeljenim od januarja 2010, in povišanjem za 2,1 %, do katerega bi morale biti upravičene, torej povišanje plače za 0,1 % na mesec od januarja 2010 in vseh ostalih zneskov, ki se določijo na podlagi plače (tudi pokojnine). Tem zneskom je treba dodati obresti za čas od njihove zapadlosti do takrat, ko so dejansko izplačani; obrestna mera naj se določi kot dve odstotni točki nad obrestno mero operacij glavnega refinanciranja Evropske centralne banke v zadevnem obdobju;

povrne naj se škoda zaradi zmanjšanja kupne moči, določena ex aequo et bono, začasno v znesku 5000 EUR za vsako tožečo stranko;

povrne naj se nepremoženjska škoda tožečih strank, določena ex aequo et bono v znesku 5000 EUR za vsako tožečo stranko;

Evropski centralni banki naj se naloži plačilo stroškov.

____________