Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 януари 2011 г. - Nijs/Сметна палата

(Дело F-77/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Дисциплинарен режим - Дисциплинарно производство - Член 22а и член 22б от Правилника - Безпристрастност - Разумен срок)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bart Nijs (Bereldange, Люксембург) (представител: F. Rollinger, avocat)

Ответник: Сметна палата на Европейския съюз (представители: г-н T. Kennedy и г-н J.-M. Stenier)

Предмет

Публична служба - Искане за отмяна на решението на ad hoc комисията на Европейската сметна палата от 15 януари 2009 г., с което считано от 1 февруари 2009 г. жалбоподателят се освобождава от длъжност, без да се намалява пенсията му.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Bart Nijs понася направените от него, както и от Сметната палата съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 282, 21.11.2009 г., стр. 65