Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 januari 2011 Nijs / Rekenkamer

(Zaak F-77/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Tuchtregeling - Tuchtprocedure - Artikel 22 bis en artikel 22 ter van het Statuut - Onpartijdigheid - Redelijke termijn)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bart Nijs (Bridel, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Rollinger, advocaat)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Unie (vertegenwoordigers: T. Kennedy en J.-M. Stenier, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst - Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het comité ad hoc van de Europese Rekenkamer van 15 januari 2009 om verzoeker met ingang van 1 februari 2009 tuchtrechtelijk te ontslaan zonder vermindering van pensioenrechten

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Nijs draagt zijn eigen kosten alsook die van Rekenkamer.

____________

1 - PB C 282 van 21.11.2009, blz. 65.