Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 stycznia 2011 r. - Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-77/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - System odpowiedzialności dyscyplinarnej - Postępowanie dyscyplinarne - Artykuł 22a i artykuł 22b regulaminu pracowniczego - Bezstronność - Rozsądny termin)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bridel, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Rollinger)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej (przedstawiciele: T. Kennedy i J.M. Stenier, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komitetu ad hoc Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z dnia 15 stycznia 2009 r. o odwołaniu skarżącego bez ograniczenia jego praw emerytalnych ze skutkiem od dnia 1 lutego 2009 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Bart Nijs pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Trybunał Obrachunkowy.

____________

1 - Dz.U. C 282 z 21.11.2009, s. 65.