Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. januára 2011 - Nijs/Dvor audítorov

(vec F-77/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Disciplinárne opatrenia - Disciplinárne konanie - Článok 22a a článok 22b služobného poriadku - Nestrannosť - Primeraná lehota)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Bridel, Luxembursko) (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Dvor audítorov Európskej únie (v zastúpení: T. Kennedy a J.-M. Stenier, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba - Návrh na zrušenie rozhodnutia ad hoc výboru Európskeho dvora audítorov z 15. januára 2009, ktorým bol žalobca odvolaný z funkcie bez zníženia starobného dôchodku s účinkom od 1. februára 2009

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    B. Nijs znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Dvoru audítorov.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 282, 21.11.2009, s. 65.