Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 13 januari 2011 - Nijs mot revisionsrätten

(Mål F-77/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Disciplinåtgärder - Disciplinärt förfarande - Artiklarna 22a och 22b i tjänsteföreskrifterna - Opartiskhet - Rimlig tidsfrist)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bart Nijs (Bridel, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Rollinger)

Svarande: Europeiska unionens revisionsrätt (ombud: T. Kennedy och J.-M. Steiner)

Saken

Personalmål - Talan om ogiltigförklaring av det beslut som Europeiska revisionsrättens ad hoc-kommitté meddelade den 15 januari 2009 om att avsätta sökanden från tjänsten utan nedsättning av pensionen med verkan från och med den 1 februari 2009.

Domslut

Talan ogillas.

Bart Nijs ska bära sina rättegångskostnader och ersätta revisionsrättens rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 282, 21.11.2009, s. 65.