Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. - AM przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-100/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AM (Malaga, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci L. Lévi i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, na mocy której odmówiono uznania za wypadek w rozumieniu art. 73 regulaminu pracowniczego i art. 2 wspólnych zasad ubezpieczenia urzędników od ryzyka wypadku i choroby zawodowej, wypadku udaru mózgu, którego ofiarą jest strona skarżąca.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 12 listopada 2009 r., na mocy której odmówiono uznania za wypadek w rozumieniu art. 73 regulaminu pracowniczego i art. 2 wspólnych zasad ubezpieczenia urzędników od ryzyka wypadku i choroby zawodowej, wypadku udaru mózgu, którego ofiarą jest strona skarżąca, a w razie potrzeby, decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie;

w rezultacie, nakazanie ponownego zbadania wniosku złożonego przez stronę skarżącą na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego przez nową komisję lekarską ;

zasądzenie od pozwanego zadośćuczynienia, oszacowanego ex aequo et bono na 50 000 EUR, za krzywdę doznaną ze względu na zaskarżone decyzje;

zasądzenie od pozwanego odszkodowania, oszacowanego tymczasowo na 25 000 EUR, za szkodę poniesioną ze względu na zaskarżone decyzje;

zasądzenie od pozwanego odsetek za zwłokę od należnej kwoty, na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego, w stosunku 12 % w okresie rozpoczynającym bieg najpóźniej w dniu 15 marca 2007 r. aż do dnia całkowitej spłaty tej kwoty;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________