Language of document :

Žaloba podaná 8. októbra 2010 - AM/Parlament

(vec F-100/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AM (Malaga, Španielsko) (v zastúpení: L. Lévi a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia zamietajúceho považovať vaskulárnu príhodu žalobcu za úraz v zmysle článku 73 služobného poriadku a článku 2 Spoločného systému zdravotného poistenia

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 12. novembra 2009, ktorým sa mozgová vaskulárna príhoda žalobcu odmietla považovať za úraz v zmysle článku 73 služobného poriadku a článku 2 Spoločného systému zdravotného poistenia, a v prípade potreby zrušiť aj rozhodnutie menovacieho orgánu zamietajúceho sťažnosť,

v dôsledku toho nariadiť pokračovanie v preskúmaní žiadosti podanej žalobcom na základe článku 73 služobného poriadku novou posudkovou komisiou,

uložiť žalovanému povinnosť zaplatiť náhradu škody za nemajetkovú ujmu utrpenú v dôsledku napadnutých rozhodnutí, vyčíslenú ex aequo et bono na 50 000 eur,

uložiť žalovanému povinnosť zaplatiť náhradu škody za majetkovú ujmu utrpenú v dôsledku napadnutých rozhodnutí, vyčíslenú predbežne na 25 000 eur,

uložiť žalovanému povinnosť zaplatiť úroky z omeškania z paušálnej čiastky dlžnej podľa článku 73 služobného poriadku vo výške 12 % za obdobie najneskôr od 15. marca 2007 až do úplného zaplatenia paušálnej čiastky,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________