Language of document :

Жалба, подадена на 14 юли 2010 г. - Pedeferri и др./Комисия

(Дело F-57/10)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподатели: Pedeferri (Sangiano, Италия) и др. (представител: G. Vistoli, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Обявяване на статута на жалбоподателите на служители на Европейската комисия и включването им към персонала на Съвместния изследователски център в Испра. На следващо място, поправяне на имуществените и неимуществени вреди, претърпени от всеки един от жалбоподателите.

Искания на жалбоподателите

-    Да се установи, че трудовото правоотношение на жалбоподателите е учредено при очевидно нарушение на Закон № 1369/60 на Италианската република и вследствие на това да се обяви Европейската комисия за работодател по всяко едно от трудовите правоотношения на жалбоподателите с произтичащото от това прилагане на условията относно трудовия договор, възнаграждението и социалното осигуряване, съответстващи на изпълняваните функции, по отношение на всеки един от жалбоподателите, считано от датата, на която е започнало изпълнението на тези функции, или друга дата, определена от Съда на публичната служба в рамките на настоящото производство;

-    да се разпореди на Европейската комисия да включи отново жалбоподателите в списъка на персонала на Съвместния изследователски център в Испра, като приложи спрямо тях съответната нормативна уредба и съответните правила относно данъците и осигуряването.

-    да се осъди Европейската комисия да заплати на жалбоподателите всички вземания, произтичащи от качеството им на служители на Съвместния изследователски център, както и да премахне разликите в третирането по отношение на социалната сигурност и здравеопазването, така както са определени в рамките на настоящото производство, в съответствие със законния и икономически статут на служителите на Европейския съюз, изпълняващи спомагателни функции, свързани със сигурността.

-    да се присъди на всеки един от жалбоподателите като обезщетение за имуществените и неимуществени вреди сума, равняваща се на 50 % от вземанията, които са им признати по изложените съображения, но не по-малка от 50 000,00 EUR.

____________