Language of document :

Sag anlagt den 14. juli 2010 - Pedeferri m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-57/10)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøgere: Stefano Pedeferri (Sangiano, Italien) m.fl. (ved advokat G. Vistoli)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om, at det fastslås, at sagsøgerne er ansatte i Europa-Kommissionen, og at de genoptages blandt det vedtægtsmæssige personale i Det Fælles Forskningscenter i Ispra. Desuden en påstand om erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som hver af dem har lidt.

Sagsøgernes påstande

Sagsøgerne gives medhold i, at deres ansættelse som arbejdstagere skete i klar modstrid med den italienske lov nr. 1369/60, hvorfor det fastslås, at hvert enkelt af sagsøgernes ansættelsesforhold i Europa-Kommissionen skal reguleres af den aftalemæssige, aflønningsmæssige og socialsikringsmæssige ordning, som svarer til deres funktioner, med virkning fra det tidspunkt, hvor de påbegyndte arbejdet, eller i givet fald fra den dato, der måtte blive fastsat under sagen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at genoptage dem i fortegnelsen over det vedtægtsmæssige personale ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra med den relevante aflønningsmæssige, bidragsmæssige og socialsikringsmæssige behandling.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgerne samtlige skyldige beløb i deres egenskab af ansatte ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra, hvor Kommissionen kapitaliserer og udbetaler forskellen med hensyn til socialsikring og lægebehandling, for så vidt som Personaleretten når frem til, at de har krav herpå, i forhold til den vedtægtsmæssige og økonomiske ordning, der gælder for ansatte i Den Europæiske Union, der udfører opgaver som sikkerhedsvagter.

Hver af sagsøgerne tildeles i erstatning for den økonomiske og ikke- økonomiske skade, som de har lidt, et beløb svarende til 50% af det, der tilkommer dem af ovennævnte grunde, hvilket beløb under alle omstændigheder ikke kan være mindre end 50 000 EUR.

____________