Language of document :

14. juulil 2010 esitatud hagi - Pedeferri jt versus komisjon

(kohtuasi F-57/10)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hagejad: Stefano Pedeferri (Sangiano, Itaalia) jt (esindaja: advokaat G. Vistoli)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tunnistada, et hagejad on Euroopa Komisjoni teenistujate staatuses ja arvata nad tagasi Ispra Teadusuuringute Ühiskeskuse personali hulka. Lisaks nõue hüvitada igale hagejale tema kantud varaline ja mittevaraline kahju.

Hagejate nõuded

tuvastada, et hagejate teenistussuhe sõlmiti, rikkudes jämedalt Itaalia riigi seadust nr 1369/60 ja sellest tulenevalt tunnistada, et igaühel hagejatest oli teenistussuhe Euroopa Komisjoniga nende teenistuskohustustele vastavate lepingu-, töötasu- ja sotsiaalkindlustuse tingimustega, alates teenistuskohustuste täitmisele asumise kuupäevast või muust menetluse kestel kindlaks määratavast kuupäevast;

kohustada Euroopa Komisjoni arvama hagejad tagasi Ispra Teadusuuringute Ühiskeskuse personali hulka vastavatel normatiivsetel, maksu- ja sotsiaalkindlustusalastel tingimustel;

mõista Euroopa Komisjonilt hagejate kasuks välja kõik neile kui Ispra Teadusuuringute Ühiskeskuse teenistujatele võlgnetavad summad, nii et muu hulgas hüvitataks vahe sotsiaal- ja tervisekindlustusmaksete vahel, käesoleva asja lõpetava lahendiga kindlaksmääratud ulatuses, vastavalt niisuguse Euroopa Liidu teenistuses oleva isiku normatiivsele ja majanduslikule seisundile, kes täidab turvateenuste valdkonna abiteenistuja ülesandeid;

mõista igale hagejale varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks välja summa, mis võrdub 50%-ga neile eespool kirjeldatud alustel välja mõistetud võlgnevusest ja igal juhul vähemalt 50 000 euroga.

____________