Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 14. jūlijā - Pedeferri u. c./Komisija

(lieta F-57/10)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stefano Pedeferri (Sangiano, Itālija) u. c. (pārstāvis - G. Vistoli, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atzīt, ka prasītājiem ir Eiropas Komisijas darbinieku statuss, un no jauna iekļaut tos Kopīgā pētniecības centra Isprā nodarbinātā personāla sastāvā, kā arī atlīdzināt materiālo un morālo kaitējumu, ko katrs no tiem ir cietis

Prasītāja prasījumi:

konstatēt un atzīt, ka prasītāju darba tiesiskās attiecības algotu darbinieku statusā tika nodibinātas, acīmredzami pārkāpjot Itālijas Republikas Likumu Nr. 1369/60, un tādējādi atzīt, ka visas prasītāju darba tiesiskās attiecības tika nodibinātas kā algotu darbinieku darba tiesiskās attiecības ar Eiropas Komisiju atbilstoši piemērojamajiem līgumiskajiem, atalgojumu un sociālo nodrošinājumu reglamentējošajiem nosacījumiem saistībā ar veiktajiem pienākumiem un attiecībā uz katru no prasītājiem, sākot no šo pienākumu izpildes faktiskās uzsākšanas dienas vai sākot no cita datuma, kas nosakāms tiesvedības laikā;

piespriest Eiropas Komisijai no jauna iekļaut prasītājus tās Kopīgā pētniecības centra Isprā nodarbinātā personāla sastāvā, atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem, fiskālajiem un sociālā nodrošinājuma nosacījumiem;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājiem visas neizmaksātās summas, kas tiem netika izmaksātas kā Kopīgā pētniecības centra darbiniekiem, novēršot arī nevienlīdzīgo attieksmi sociālā nodrošinājuma un veselības apdrošināšanas jomā, tādā apmērā, kāds būs nepieciešams šīs tiesvedības noslēgumā, atbilstoši to Eiropas Savienības darbinieku tiesiskajam un ekonomiskajam statusam, kas veic drošības jomā nodarbināto palīgdarbinieku pienākumus;

materiālā un morālā kaitējuma atlīdzības veidā izmaksāt katram no prasītājiem summu, kas atbilst 50 % no tiem neizmaksātās summas, uz kuras izmaksu tiem ir tiesības iepriekš minēto apsvērumu dēļ, kas katrā ziņā nedrīkst būt mazāka par EUR 50 000.

____________