Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2010 r. - Pedeferri i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-57/10)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Stefano Pedeferri (Sangiano, Włochy) i in. (przedstawiciel: adwokat G. Vistoli)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie, że skarżący posiadają status pracowników Komisji Europejskiej oraz przywrócenie ich do pracy we Wspólnym Centrum Badawczym w Isprze. Ponadto wniosek o naprawienie poniesionej przez każdego z nich szkody oraz doznanej krzywdy.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie i uznanie, że stosunek pracy najemnej skarżących został faktycznie nawiązany z rażącym naruszeniem ustawy nr 1369/60 Republiki Włoskiej i w rezultacie stwierdzenie, że stosunki pracy najemnej każdego ze skarżących zostały nawiązane z Komisją Europejską i że w związku z tym względem każdego ze skarżących mają zastosowanie postanowienia umowne, dotyczące wynagrodzenia i zabezpieczenia społecznego związane z wykonywanymi zadaniami od momentu ich faktycznego wykonywania lub od innej daty, jaką Sąd ustali w toku postępowania;

nakazanie Komisji Europejskiej przywrócenia skarżących do pracy w służbach Wspólnego Centrum Badawczego w Isprze, na warunkach prawnych, podatkowych i zabezpieczenia społecznego, jakie z tym się wiążą;

zasądzenie od Komisji Europejskiej na rzecz skarżących zapłaty wszystkich wierzytelności wynikających z ich statusu pracowników Wspólnego Centrum Badawczego, również różnicy w zakresie zabezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, w zakresie uściślonym na koniec postępowania, zgodnie z prawnym i ekonomicznym statusem pracowników Unii Europejskiej wykonujących zadania pomocnicze związane z bezpieczeństwem;

zasądzenie na rzecz skarżących, tytułem naprawienia szkody i krzywdy, kwoty równej 50 % zasądzonych im z powyższych przyczyn wierzytelności a w każdym razie równej co najmniej 50 000 EUR.

____________