Language of document :

Žaloba podaná 14. júla 2010 - Pedeferri a i./Komisia

(vec F-57/10)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcovia: Stefano Pedeferri (Sangiano, Taliansko) a i. (v zastúpení: G. Vistoli, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Prehlásenie, že žalobcovia majú postavenie zamestnancov Európskej komisie a ich zaradenie medzi zamestnancov Spoločného výskumného centra v Ispre. Okrem toho náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorú každý zo žalobcov utrpel

Návrhy žalobcov

určiť a prehlásiť, že pracovný vzťah žalobcov bol založený v zrejmom rozpore so zákonom Talianskej republiky č. 1369/60, a z tohto dôvodu prehlásiť každý z pracovných vzťahov žalobcov za zamestnanecký vzťah v Európskej komisii so zmluvným a platovým zaradením, vrátane príspevkov a odvodov, od začiatku poskytovania plnení alebo od iného dátumu, ktorý by sa upresnil počas súdneho konania,

zaviazať Európsku komisiu, aby zaradila žalobcov medzi zamestnancov Spoločného výskumného centra v Ispre so zodpovedajúcim platovým zaradením, vrátane príspevkov a odvodov,

zaviazať Európsku komisiu, aby žalobcom nahradila všetky sumy dlžné z dôvodu ich postavenia zamestnancov Spoločného výskumného centra, vrátane rozdielu medzi príspevkami na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie v rozsahu, aký vyplynie zo súdneho konania, v súlade s právnym a hospodárskym postavením pomocných zamestnancov Európskej únie, ktorí sú poverení ochranou,

priznať každému zo žalobcov ako náhradu za majetkovú a nemajetkovú ujmu sumu vo výške 50 % dlžnej sumy, ktorá im bude priznaná z vyššie uvedených dôvodov, avšak nie menej ako 50 000 eur.

____________