Language of document :

Talan väckt den 14 juli 2010 - Pedeferri m.fl. mot kommissionen

(Mål F-57/10)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Stefano Pedeferri (Sangiano, Italien) m.fl. (ombud: advokaten G. Vistoli)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Förklaring av att sökandena har ställning som anställda vid kommissionen och att de ska återinsättas i tjänst vid Gemensamma forskningscentret i Ispra. Dessutom talan om skadestånd för den ekonomiska och ideella skada som var och en av dem har åsamkats.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

fastställa och förklara att sökandenas anställningsförhållanden konkret har inrättats klart i strid med italienska statens lag nr 1369/60 och följaktligen förklara att respektive sökandes anställningsförhållande har inrättats med Europeiska kommissionen och att det således är de avtalsbestämmelser, lönebestämmelser och socialförsäkringsbestämmelser som svarar mot deras uppgifter som ska tillämpas, och detta från den tidpunkt då de faktiskt påbörjade sitt arbete, eller vid en annan tidpunkt som personaldomstolen fastslår under förfarandet,

förplikta Europeiska kommissionen att återinsätta sökandena i tjänst vid Gemensamma forskningscentret i Ispra på gällande rättsliga, lönemässiga och socialförsäkringsmässiga villkor,

förplikta Europeiska kommissionen att till sökandena betala alla de belopp som tillkommer dem i egenskap av anställda vid Gemensamma forskningscentret, och att också betala mellanskillnaden mellan socialförsäkringen och sjukförsäkringen i den utsträckning som personaldomstolen ska fastställa under förfarandet i enlighet med de bestämmelser i rättsligt och ekonomiskt hänseende som gäller för anställda i Europeiska unionen som arbetar som säkerhetsvakter,

fastställa att vardera sökanden, som ersättning för den ekonomiska och ideella skadan, har rätt till ett belopp som motsvarar 50 procent av de belopp som de har rätt till av ovannämnda skäl och som i vart fall inte får vara lägre än 50 000 euro.

____________