Language of document : ECLI:EU:F:2010:18

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

9. märts 2010

Kohtuasi F‑33/09

Aglika Tzvetanova

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Töötasu – Kodumaalt lahkumise toetus – Personalieeskirjade VII lisa artiklis 4 ette nähtud tingimused – Alaline elukoht enne teenistusse asumist – Võrdlusperioodi vältel üliõpilasena teenistuskohas viibimine – Võrdlusperioodi vältel katseaja läbimine väljaspool teenistuskohta – Tegeliku elukoha arvesse võtmine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles A. Tzvetanova (sünninimi Sabeva) palub tühistada komisjoni otsus, millega keelduti talle maksmast Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade VII lisa artiklis 4 sätestatud kodumaalt lahkumise toetust ning mis on esitatud hageja individuaalsete õiguste kindlaksmääramist puudutavas dokumendis, mille on 10. juulil 2008 koostanud individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet.

Otsus: Tühistada komisjoni 10. juuli 2008. aasta otsus, millega keelduti hagejale maksmast personalieeskirjade VII lisa artiklis 4 sätestatud kodumaalt lahkumise toetust. Mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Töötasu – Kodumaalt lahkumise toetus – Saamise tingimused

(Personalieeskirjad, VII lisa artikli 4 lõike 1 punkt a)

Ehkki personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktis a on kasutatud sõnu „pidevalt [elama]” või „[tegelema] oma põhilise tegevusalaga”, tuleb seda sätet tõlgendada selliselt, et sellega seatakse kodumaalt lahkumise toetuse maksmise peamiseks kriteeriumiks ametniku alaline elukoht tööleasumisel (mitte aga peamine elukoht või üksnes viibimiskoht). Alaline elukoht on koht, kus on asjaomase isiku püsiv või peamine huvide keskus ja mille ta on valinud kavatsusega anda sellele püsiv tähendus.

Haldusüksuse elukoharegistrisse tehtud kanne on puhtalt formaalne element, mille alusel ei ole võimalik asjaomase isiku tegelikku elukohta selles haldusüksuses kindlaks teha. Lisaks ei ole tõenduslikku jõudu dokumentidel, mis kajastavad asjaomase isiku sidet konkreetse riigiga või milles on isegi mainitud selles riigis olev aadress ning milleks võivad olla näiteks kodanikuõiguste kasutamist või sõiduki registreerimist kinnitavad tõendid ning sellega seonduvate maksude ja lõivude tasumine, ilma et ametiasutused või füüsilised või juriidilised isikud, kes need dokumendid on koostanud, oleksid asjaomase isiku tegelikku elukohta kontrollinud.

Ehkki asjaolu, et isik viibib riigis eelkõige selleks, et viia lõpule oma ülikooliõpingud ja läbida tööpraktika, mis mõlemad on sisu poolest ajutised ja osa isiku hariduskäigust, ei eelda üldjuhul selle isiku tahet koondada oma huvid sellesse riiki, ei ole siiski välistatud, et niisugune riigis viibimine tähendab alalist elukohta selles riigis, kui muid asjakohaseid fakte arvesse võttes tõendab see isik püsivate isiklike ja ametialaste suhete olemasolu kõnealuse riigiga. Kui muude „asjakohaste faktide” hulgas esineb asjaolu, et üliõpilane viibis oma õpingute asukohariigis pärast õpingute lõppemist peaaegu katkematult ja isegi võrdlusperioodist kauem, ei anna õpingud iseenesest alust eeldada, et oli olemas kindel tahe viia oma püsiv huvide keskus üle õpingute asukohariiki, vaid äärmisel juhul veel ebaselget kavatsust seda teha.

Ametnik kaotab õiguse saada kodumaalt lahkumise toetust vaid siis, kui tema alaline elukoht oli teenistuskohariigis ja ta tegeles seal oma põhilise tegevusalaga kogu võrdlusperioodi jooksul.

(vt punktid 39, 43, 45, 46, 48 ja 57)

Viited:

Euroopa Kohus: 10. oktoober 1989, kohtuasi 201/88: Atala‑Palmerini vs. komisjon (EKL 1989, lk 3109, punkt 10).

Esimese Astme Kohus: 8. aprill 1992, kohtuasi T‑18/91: Costacurta Gelabert vs. komisjon (EKL 1992, lk II‑1655, punkt 42); 14. detsember 1995, kohtuasi T‑72/94: Diamantaras vs. komisjon (EKL AT 1995, lk I‑A‑285 ja II‑865, punkt 48); 27. september 2000, kohtuasi T‑317/99: Lemaître vs. komisjon (EKL AT 2000, lk I‑A‑191 ja II‑867, punkt 51); 3. mai 2001, kohtuasi T‑60/00: Liaskou vs. nõukogu (EKL AT 2001, lk I‑A‑107 ja II‑489, punktid 52, 55 ja 56); 4. juuni 2003, liidetud kohtuasjad T‑124/01 ja T‑320/01: Del Vaglio vs. komisjon (EKL AT 2003, lk I‑A‑157 ja II‑767, punkt 85); 25. oktoober 2005, kohtuasi T‑299/02: Dedeu i Fontcuberta vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑303 ja II‑1377, punkt 66); 27. september 2006, kohtuasi T‑416/04: Kontouli vs. nõukogu (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑181 ja II‑A‑2‑897, punktid 90, 105 ja 106); 19. juuni 2007, kohtuasi T‑473/04: Asturias Cuerno vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑2‑139 ja II‑A‑2‑963, punktid 73 ja 74 ning seal viidatud kohtupraktika).

Avaliku Teenistuse Kohus: 8. aprill 2008, kohtuasi F‑134/06: Bordini vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑87 ja II‑A‑1‑435, punktid 74, 76 ja 77).