Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

25 март 2010 година

Дело F-47/08

Willy Buschak

срещу

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

„Публична служба — Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд — Длъжностна характеристика на заместник-директор — Жалба за отмяна — Иск за обезщетение — Правен интерес — Явна недопустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Buschak иска, от една страна, отмяна на решението, с което е изменена длъжностната характеристика на заместник-директора на Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд (Eurofound), и доколкото е необходимо, отмяна на решението, с което е отхвърлена жалбата му по административен ред, и от друга страна, да се осъди Eurofound да му заплати 50 000 EUR като обезщетение за претърпените от него вреди и пропуснати ползи

Решение: Отхвърля жалбата като явно недопустима. Осъжда жалбоподателя да заплати всички съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Правен интерес

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Жалба — Искане за обезщетение, свързано с искане за отмяна

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

3.      Длъжностни лица — Жалба — Иск за обезщетение, предявен при липса на досъдебна процедура в съответствие с Правилника — Недопустимост

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

1.      За да може жалба по членове 90 и 91 от Правилника, подадена от служител или бивш служител, да произведе желаното действие, той трябва да докаже, че има личен интерес от отмяната на оспорвания акт. Освен това преценката на този интерес трябва да се осъществи не абстрактно, а от гледна точка на положението на жалбоподателя в момента на подаване на жалбата.

Доколкото длъжностната характеристика на служител по принцип засяга интереса на този служител само докато той изпълнява служебните си задължения на тази длъжност, подадената от служителя, след като е престанал да изпълнява задълженията за посочената длъжност, жалба за отмяна на решение, с което се променя длъжностната характеристика за нея, е недопустима, освен ако жалбоподателят докаже наличието на особени обстоятелства, които обосновават личен и реален интерес да действа за постигането на този резултат.

(вж. точки 25 и 27)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 30 ноември 1998 г., N/Комисия, T‑97/94, Recueil FP, стр. I‑A‑621 и II‑1879, точки 23 и 26; 21 февруари 2006 г., V/Комисия, T‑200/03 и T‑313/03, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑15 и II‑A‑2‑57, точка 181

Съд на публичната служба — 15 май 2006 г., Schmit/Комисия, F‑3/05, Recueil FP, стр. I‑A‑1‑9 и II‑A‑1‑33, точки 41 и 42; 19 октомври 2006 г., Combescot/Комисия, F‑114/05, Recueil FP, стр. I‑A‑1‑115 и II‑A‑1‑435, точки 44 и 46; 25 септември 2008 г., Strack/Комисия, F‑44/05, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑303 и II‑A‑1‑1609, точка 74

2.      Исканията за обезщетяване на вреда в жалбите на длъжностните лица трябва да бъдат отхвърлени, доколкото са в тясна връзка с исканията за отмяна, които са били отхвърлени било като недопустими, било като неоснователни.

(вж. точка 33)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 16 юли 1992 г., Della Pietra/Комисия, T‑1/91, Recueil, стр. II‑2145, точка 34; 10 юни 2004 г., Liakoura/Съвет, T‑330/03, Recueil FP, стр. I‑A‑191 и II‑859, точка 69; 16 май 2006 г., Magone/Комисия, T‑73/05, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑107 и II‑A‑2‑485, точка 103

Съд на публичната служба — 13 юли 2006 г., E/Комисия, F‑5/06, Recueil FP, стр. I‑A‑1‑93 и II‑A‑1‑337, точка 57; 12 март 2009 г., Arpaillange и др./Комисия, F‑104/06, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑57 и II‑A‑1‑237, точка 137

3.      Когато твърдяната вреда не е настъпила в резултат на акт, чиято отмяна се иска, а на няколко грешки и пропуски, които се твърди, че администрацията е допуснала, досъдебното производство трябва задължително да започне с искане до органа по назначаването да поправи тази вреда.

(вж. точка 39)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 15 юли 1993 г., Camara Alloisio и др./Комисия, T‑17/90, T‑28/91 и T‑17/92, Recueil, стр. II‑841, точка 47; 11 май 2005 г., De Stefano/Комисия, T‑25/03, Recueil FP, стр. I‑A‑125 и II‑573, точка 78

Съд на публичната служба — Schmit/Комисия, посочено по-горе, точка 48