Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Anden Afdeling)

25. marts 2010

Sag F‑47/08

Willy Buschak

mod

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

»Personalesag — Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene — beskrivelse af stillingen som vicedirektør — annullationssøgsmål — erstatningssøgsmål — søgsmålsinteresse — åbenbart, at sagen må afvises«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Willy Buschak har nedlagt påstand om annullation af den afgørelse, hvorved beskrivelsen af stillingen som vicedirektør for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) ændres, og om fornødent annullation af afgørelsen om at afslå hans klage, samt påstand om, at Eurofound tilpligtes at betale ham 50 000 EUR i erstatning.

Udfald: Sagen afvises. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — søgsmål — søgsmålsinteresse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Tjenestemænd — søgsmål — erstatningspåstand tilknyttet en annullationspåstand

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

3.      Tjenestemænd — søgsmål — erstatningssøgsmål anlagt, uden at der har været gennemført en administrativ procedure i overensstemmelse med vedtægten — afvisning

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

1.      For at en nuværende eller tidligere ansat med rette kan anlægge søgsmål i henhold til vedtægtens artikel 90 og 91, skal den pågældende godtgøre at have en personlig interesse i, at den anfægtede retsakt annulleres. Dertil kommer, at vurderingen af denne søgsmålsinteresse ikke må være abstrakt, men skal gennemføres i lyset af den situation, som sagsøgeren befinder sig i på det tidspunkt, hvor søgsmålet anlægges.

Eftersom stillingsbeskrivelsen for en ansat i princippet kun påvirker den ansattes situation i den periode, hvor den pågældende udfører sine arbejdsopgaver, kan et søgsmål, som den ansatte har anlagt efter, at den pågældende har forladt tjenesten med henblik på at opnå annullation af en afgørelse om at ændre stillingsbeskrivelsen, kun antages til realitetsbehandling, såfremt sagsøgeren godtgør, at der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at han har en personlig og aktuel interesse i denne henseende.

(jf. præmis 25 og 27)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 30. november 1998, sag T‑97/94, N mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A, s. 621, og II, s. 1879, præmis 23 og 26; 21. februar 2006, forenede sager T‑200/03 og T‑313/03, V mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A‑2, s. 15, og II‑A‑2, s. 57, præmis 181

Personaleretten: 15. maj 2006, sag F‑3/05, Schmit mod Kommissionen, Sml. Pers, I‑A‑1, s. 9, og II‑A‑1, s. 33, præmis 41 og 42; 19. oktober 2006, sag F‑114/05, Combescot mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A‑1, s. 115, og II‑A‑1, s. 435, præmis 44 og 46; 25. september 2008, sag F‑44/05, Strack mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A‑1, s. 303, og II‑A‑1, s. 1609, præmis 74

2.      I tjenestemandssager skal påstanden om erstatning for et tab forkastes, når der er nær sammenhæng mellem denne og den annullationspåstand, som enten er blevet afvist fra påkendelse eller forkastet som ubegrundet.

(jf. præmis 33)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 16. juli 1992, sag T‑1/91, Della Pietra mod Kommissionen, Sml. II, s. 2145, præmis 34; 10. juni 2004, sag T‑330/03, Liakoura mod Rådet, Sml. Pers. I‑A, s. 191, og II, s. 859, præmis 69; 16. maj 2006, sag T‑73/05, Magone mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A‑2, s. 107, og II‑A‑2, s. 485, præmis 103

Personaleretten: 13. juli 2006, sag F‑5/06, E mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A‑1, s. 93, og II‑A‑1, s. 337, præmis 57; 12. marts 2009, sag F‑104/06, Arpaillange m.fl. mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A‑1, s. 57, og II‑A‑1, s. 273, præmis 137

3.      Når den påståede skade ikke er opstået som følge af annullationen af en retsakt, men som følge af en række fejl og undladelser fra administrationens side, skal den administrative procedure nødvendigvis indledes ved, at der indgives en ansøgning til ansættelsesmyndigheden om erstatning for denne skade.

(jf. præmis 39)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 15. juli 1993, forenede sager T‑17/90, T‑28/91 og T‑17/92, Camara Alloisio m.fl. Kommissionen, Sml. II, s. 841, præmis 47; 11. maj 2005, sag T‑25/03, de Stefano mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A, s. 125, og II, s. 573, præmis 78

Personaleretten: Schmit mod Kommissionen, præmis 48