Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS

(otrā palāta)

2010. gada 25. martā

Lieta F‑47/08

Willy Buschak

pret

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu

Civildienests – Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds – Direktora vietnieka amata apraksts – Prasība atcelt tiesību aktu – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Interese celt prasību – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru W. Buschak lūdz, pirmkārt, atcelt lēmumu, ar kuru grozīts Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (turpmāk tekstā – “Eurofound”) direktora vietnieka amata apraksts, un tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu, ar ko noraidīta prasītāja sūdzība, un, otrkārt, piespriest Eurofound pārskaitīt prasītājam summu EUR 50 000 apmērā kā zaudējumu atlīdzību ar procentiem

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Interese celt prasību

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Prasība par zaudējumu atlīdzību, kas saistīta ar prasību atcelt tiesību aktu

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

3.      Ierēdņi – Prasība – Prasība par zaudējumu atlīdzību, kas celta, neraugoties uz to, ka nav veikta pirmstiesas procedūra atbilstoši Civildienesta noteikumiem – Nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

1.      Lai darbiniekam vai bijušajam darbiniekam būtu likumīgs pamats iesniegt prasību atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantam, viņam ir jāpamato personīga ieinteresētība apstrīdētā tiesību akta atcelšanā. Turklāt šī interese ir jāvērtē nevis abstrakti, bet ņemot vērā prasītāja situāciju prasības iesniegšanas brīdī.

Tiktāl, ciktāl darbinieka amata apraksts uz darbinieka interesēm principā attiecas tikai, kamēr viņš šajā amatā veic savus pienākumus, prasība atcelt lēmumu, ar kuru grozīts šis amata apraksts un kuru cēlis darbinieks pēc tam, kad viņš beidzis veikt savus pienākumus minētajā amatā, ir nepieņemama, izņemot, ja prasītājs pierāda, ka pastāv īpašs apstāklis, kas pamato personisku un esošu interesi celt šo prasību.

(skat. 25. un 27. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1998. gada 30. novembris, T‑97/94 N/Komisija, Recueil FP, I‑A‑621. un II‑1879. lpp., 23. un 26. punkts; 2006. gada 21. februāris, T‑200/03 un T‑313/03 V/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑15. un II‑A‑2‑57. lpp., 181. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 15. maijs, F‑3/05 Schmit/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑9. un II‑A‑1‑33. lpp., 41. un 42. punkts; 2006. gada 19. oktobris, F‑114/05 Combescot/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑115. un II‑A‑1‑435. lpp., 44. un 46. punkts; 2008. gada 25. septembris, F‑44/05 Strack/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑303. un II‑A‑1‑1609. lpp., 74. punkts.

2.      Ierēdņu prasībās prasījumi par kaitējuma atlīdzību ir jānoraida, ja tie ir cieši saistīti ar prasījumiem atcelt tiesību aktu, kas ir tikuši noraidīti vai nu kā nepieņemami, vai kā nepamatoti.

(skat. 33. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 16. jūlijs, T‑1/91 Della Pietra/Komisija, Recueil, II‑2145. lpp., 34. punkts; 2004. gada 10. jūnijs, T‑330/03 Liakoura/Padome, Krājums‑CDL, I‑A‑191. un II‑859. lpp., 69. punkts; 2006. gada 16. maijs, T‑73/05 Magone/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑107. un II‑A‑2‑485. lpp., 103. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 13. jūlijs, F‑5/06 E/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑93. un II‑A‑1‑337. lpp., 57. punkts; 2009. gada 12. marts, F‑104/06 Arpaillange u.c./Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑57. un II‑A‑1‑273. lpp., 137. punkts.

3.      Ja apgalvoto kaitējumu nav radījis akts, kura atcelšana ir lūgta, bet vairākas kļūdas un trūkumi, ko esot pieļāvusi administrācija, pirmstiesas procedūra obligāti ir jāsāk ar lūgumu, kurā iecēlējinstitūcija ir aicināta atlīdzināt šo kaitējumu.

(skat. 39. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1993. gada 15. jūlijs, T‑17/90, T‑28/91 un T‑17/92 Camara Alloisio u.c./Komisija, Recueil, II‑841. lpp., 47. punkts; 2005. gada 11. maijs, T‑25/03 Stefano/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑125. un II‑573. lpp., 78. punkts.

Civildienesta tiesa: Schmit/Komisija, minēts iepriekš, 48. punkts.