Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 25 marca 2010 r.

Sprawa F‑47/08

Willy Buschak

przeciwko

Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Służba publiczna – Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy – Opis stanowiska zastępcy dyrektora – Skarga o stwierdzenie nieważności – Skarga o odszkodowanie – Interes prawny – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której W. Buschak żąda, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej opis stanowiska zastępcy dyrektora Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej jego zażalenie, a po drugie, zasądzenia od Eurofoundu na jego rzecz 50 000 EUR tytułem odszkodowania.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżący pokrywa wszystkie koszty postępowania.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Interes prawny

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

2.      Urzędnicy – Skarga – Wniosek o odszkodowanie związany z wnioskiem o stwierdzenie nieważności

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

3.      Urzędnicy – Skarga – Skarga o odszkodowanie wniesiona bez postępowania poprzedzającego wniesienie skargi zgodnego z regulaminem pracowniczym – Niedopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

1.      Aby pracownik lub były pracownik mógł skutecznie wnieść skargę na podstawie art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego, powinien uzasadnić osobisty interes w stwierdzeniu nieważności zaskarżonego aktu. Ponadto oceny tego interesu należy dokonywać nie w oderwaniu, lecz w świetle sytuacji skarżącego w chwili wniesienia skargi.

Ponieważ opis stanowiska zajmowanego przez pracownika wpływa zasadniczo na interes tego pracownika jedynie w okresie wykonywania przez niego obowiązków na tym stanowisku, to skarga o stwierdzenie nieważności decyzji zmieniającej ten opis, wniesiona przez pracownika po zakończeniu pełnienia obowiązków na danym stanowisku jest niedopuszczalna, chyba że skarżący wykaże istnienie szczególnej okoliczności uzasadniającej aktualny i osobisty interes w tym zakresie.

(zob. pkt 25, 27)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑97/94 N przeciwko Komisji, 30 listopada 1998 r., RecFP s. I‑A‑621, II‑1879, pkt 23, 26; sprawy połączone T‑200/03 i T‑313/03 V przeciwko Komisji, 21 lutego 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑15, II‑A‑2‑57, pkt 181

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑3/05 Schmit przeciwko Komisji, 15 maja 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑9, II‑A‑1‑33, pkt 41, 42; sprawa F‑114/05 Combescot przeciwko Komisji, 19 października 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑115, II‑A‑1‑435, pkt 44, 46; sprawa F‑44/05 Strack przeciwko Komisji, 25 września 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑303, II‑A‑1‑1609, pkt 74

2.      W skargach urzędników żądania naprawienia szkody winny zostać oddalone, jeśli są ściśle związane z żądaniami stwierdzenia nieważności, które same zostały odrzucone jako niedopuszczalne albo oddalone jako bezzasadne.

(zob. pkt 33)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑1/91 Della Pietra przeciwko Komisji, 16 lipca 1992 r., Rec. s. II‑2145, pkt 34; sprawa T‑330/03 Liakoura przeciwko Radzie, 10 czerwca 2004 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑191, II‑859, pkt 69; sprawa T‑73/05 Magone przeciwko Komisji, 16 maja 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑107, II‑A‑2‑485, pkt 103

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑5/06 E przeciwko Komisji, 13 lipca 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑93, II‑A‑1‑337, pkt 57; sprawa F‑104/06 Arpaillange i in. przeciwko Komisji, 12 marca 2009 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑57, II‑A‑1‑273, pkt 137

3.      Gdy podnoszona szkoda nie wynika z aktu, o którego stwierdzenie nieważności wniesiono, ale z szeregu błędów czy zaniedbań jakoby popełnionych przez administrację, postępowanie poprzedzające wniesienie skargi winno obowiązkowo rozpoczynać się od złożenia wniosku do tego organu powołującego o naprawienie tej szkody.

(zob. pkt 39)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑17/90, T‑28/91 i T‑17/92 Camara Alloisio i in. przeciwko Komisji, 15 lipca 1993 r., Rec. s. II‑841, pkt 47; sprawa T‑25/03 de Stefano przeciwko Komisji, 11 maja 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑125, II‑573, pkt 78

Sąd do spraw Służby Publicznej: ww. sprawa Schmit przeciwko Komisji, pkt 48