Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 25. marca 2010

Vec F‑47/08

Willy Buschak

proti

Európskej nadácii pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

„Verejná služba – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok – Opis pracovnej činnosti zástupcu riaditeľa – Žaloba o neplatnosť – Žaloba o náhradu škody – Záujem na konaní – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou W. Buschak navrhuje jednak zrušiť rozhodnutie, ktorým bol zmenený popis pracovnej činnosti zástupcu riaditeľa Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a v prípade potreby aj rozhodnutie zamietajúce jeho sťažnosť, a jednak zaviazať Eurofound, aby mu zaplatila sumu 50 000 eur ako náhradu škody

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca je povinný nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Záujem na konaní

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Žaloba – Návrh na náhradu škody spojený s návrhom na zrušenie

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

3.      Úradníci – Žaloba – Žaloba o náhradu škody podaná bez uskutočnenia konania pred podaním žaloby podľa služobného poriadku – Neprípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

1.      Na to, aby mohol zamestnanec alebo bývalý zamestnanec platne podať žalobu na základe článkov 90 a 91 služobného poriadku, musí preukázať osobný záujem na zrušení napadnutého aktu. Posúdenie tohto záujmu sa navyše nemá vykonať abstraktne, ale s ohľadom na situáciu žalobcu v čase podania žaloby.

Keďže popis pracovnej činnosti zamestnanca sa v zásade dotýka záujmu tohto zamestnanca iba počas plnenia jeho úloh na danom pracovnom mieste, je žaloba o neplatnosť proti rozhodnutiu o zmene tohto popisu, ktorú zamestnanec podá po ukončení plnenia svojich úloh na uvedenom pracovnom mieste, neprípustná, ibaže žalobca na tento účel preukáže existenciu osobitnej okolnosti odôvodňujúcej osobný a trvajúci záujem na konaní.

(pozri body 25 a 27)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 30. novembra 1998, N/Komisia, T‑97/94, Zb. VS s. I‑A‑621 a II‑1879, body 23 a 26; 21. februára 2006, V/Komisia, T‑200/03 a T‑313/03, Zb. VS s. I‑A‑2‑15 a II‑A‑2‑57, bod 181

Súd pre verejnú službu: 15. mája 2006, Schmit/Komisia, F‑3/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑9 a II‑A‑1‑33, body 41 a 42; 19. októbra 2006, Combescot/Komisia, F‑114/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑115 a II‑A‑1‑435, body 44 a 46; 25. septembra 2008, Strack/Komisia, F‑44/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑303 a II‑A‑1‑1609, bod 74

2.      V prípade žalôb podaných úradníkmi sa návrhy na náhradu škody musia zamietnuť v rozsahu, v akom úzko súvisia s návrhmi na zrušenie, ktoré samotné boli zamietnuté buď ako neprípustné, alebo ako nedôvodné.

(pozri bod 33)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 16. júla 1992, Della Pietra/Komisia, T‑1/91, Zb. s. II‑2145, bod 34; 10. júna 2004, Liakoura/Rada, T‑330/03, Zb. VS s. I‑A‑191 a II‑859, bod 69; 16. mája 2006, Magone/Komisia, T‑73/05, Zb. VS s. I‑A‑2‑107 a II‑A‑2‑485, bod 103

Súd pre verejnú službu: 13. júla 2006, E/Komisia, F‑5/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑93 a II‑A‑1‑337, bod 57; 12. marca 2009, Arpaillange a i./Komisia, F‑104/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑57 a II‑A‑1‑273, bod 137

3.      Ak uvádzaná ujma nevyplýva z aktu, ktorého zrušenie sa žiada, ale z niekoľkých údajných pochybení a opomenutí zo strany administratívy, musí sa konanie pred podaním žaloby obligatórne začať na základe žiadosti o náhradu spôsobenej ujmy, ktorá je adresovaná menovaciemu orgánu.

(pozri bod 39)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 15. júla 1993, Camara Alloisio a i./Komisia, T‑17/90, T‑28/91 a T‑17/92, Zb. s. II‑841, bod 47; 11. mája 2005, de Stefano/Komisia, T‑25/03, Zb. VS s. I‑A‑125 a II‑573, bod 78

Súd pre verejnú službu: Schmit/Komisia, už citovaný, bod 48