Language of document : ECLI:EU:F:2010:21

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

25. märts 2010

Kohtuasi F‑102/08

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Hageja isiklike asjade kolimine – Kahju hüvitamise hagi – Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi – Kodukorra artikkel 94

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles L. Marcuccio palub esimese võimalusena tunnistada kehtetuks või vähemalt tühistada komisjoni otsus, millega keelduti talle edastamast tema Lugandas (Angola) asuva ametikorteri kolimise käigus tehtud fotode koopiaid ja hävitamast kõiki kolimisega seotud dokumente, ning kohustada komisjoni hüvitama kahju, mis tekitati hagejale sellega, et komisjon viis kolimise läbi tema tahte vastaselt.

Otsus: Jätta hageja hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Hageja kannab ise oma kohtukulud. Mõista hagejalt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja summa 1500 eurot.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise nõue – Nõue tühistada kohtueelse menetluse otsus, millega jäeti kahju hüvitamise nõue rahuldamata

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Institutsioonide aktid – Õiguspärasuse eeldamine – Õigustühine akt – Mõiste

(EÜ artikkel 249)

3.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Aegumine – Menetluse taasavamine – Tingimus – Uus ja oluline faktiline asjaolu

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Institutsiooni otsus, millega jäeti kahju hüvitamise nõue rahuldamata, on lahutamatult seotud haldusmenetlusega, mis eelnes Avaliku Teenistuse Kohtule esitatud kahju hüvitamise hagile, ning järelikult ei saa institutsiooni vastu esitatud tühistamisnõudeid hinnata eraldi kahju hüvitamise nõuetest.

(vt punkt 23)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 18. detsember 1997, kohtuasi T‑90/95: Gill vs. komisjon (EKL AT 1997, lk I‑A‑471 ja II‑1231, punkt 45); 6. märts 2001, kohtuasi T‑77/99: Ojha vs. komisjon (EKL AT 2001, lk I‑A‑61 ja II‑293, punkt 68); 5. detsember 2002, kohtuasi T‑209/99: Hoyer vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑243 ja II‑1211, punkt 32).

2.      Õigustühiseks saab tunnistada ainult neid akte, mis on eriti tõsiselt ja ilmselt vigased. Institutsiooni akti õigustühisuse tuvastamisega kaasnevate tagajärgede tõsidus nõuab, et õiguskindlusest tulenevatel põhjustel on see võimalik vaid kõige ekstreemsematel juhtudel.

Niisugust laadi õigusvastasusega ei ole tegemist sellise komisjoni otsuse puhul, millega keeldutakse hävitamast dokumente, mille säilitamist see institutsioon põhjendas sellega, et need dokumendid on tagatiseks, mis võimaldavad nii asjaomasel ametnikul kui institutsioonil endal kontrollida, et kõik kolimisele kuulunud ametniku asjad on ametniku uude elukohta toimetatud.

(vt punktid 29 ja 32)

Viited:

Euroopa Kohus: 10. detsember 1957, liidetud kohtuasjad 1/57 ja 14/57: Société des usines à tubes de la Sarre vs. Ülemamet (EKL 1957, lk 201, 220); 15. juuni 1994, kohtuasi C‑137/92 P: komisjon vs. BASF jt (EKL 1994, lk I‑2555, punkt 50); 5. oktoober 2004, kohtuasi C‑475/01: komisjon vs. Kreeka (EKL 2004, lk I‑8923, punkt 20).

3.      Kuigi vastavalt personalieeskirjade artikli 90 lõikele 1 võib iga ametnik taotleda ametisse nimetavalt asutuselt teda puudutava otsuse vastuvõtmist, ei anna see õigus ametnikule võimalust eirata personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 kaebuse või hagi esitamiseks sätestatud tähtaegasid, vaidlustades nõudega kaudselt eelneva otsuse, mida ei olnud tähtaegselt vaidlustatud. Üksnes uute oluliste asjaolude ilmnemine võib õigustada taotlust, mille eesmärk on niisugune otsus uuesti läbi vaadata.

(vt punkt 36)

Viited:

Euroopa Kohus: 15. mai 1985, kohtuasi 127/84: Esly vs. komisjon (EKL 1985, lk 1437, punkt 10).