Language of document : ECLI:EU:F:2010:7

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

4. veebruar 2010

Kohtuasi F‑15/08

Valérie Wiame

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Avalik konkurss – Reservnimekirja kandmata jätmine – Ebapiisav hinne – Avalik konkurss EPSO/AST/7/05 – Tõendi esitamine – Põhjendatud huvi

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles V. Wiame palub tühistada konkursi EPSO/AST/7/05 komisjoni otsus, millega anti talle konkursi reservnimekirja kandmiseks ebapiisav hinne.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Hageja kannab ise oma kohtukulud. Komisjon kannab ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Varasema otsuse läbivaatamise järel tehtud otsus

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2 ja artikli 91 lõige 1)

2.      Institutsioonide aktid – Õiguspärasuse eeldus – Tõendid, mis võivad akti õiguspärasuse kahtluse alla seada

1.      Kui kandidaat, kelle ühenduse konkursile lubamise taotlus on tagasi lükatud, taotleb selle otsuse uuesti läbivaatamist, siis on isikut kahjustavaks meetmeks üksnes otsus, mille konkursikomisjon on uuesti läbivaatamise järel langetatud. Järelikult esitab kandidaat oma nõuded selle otsuse vastu.

(vt punkt 20)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 13. detsember 2006, kohtuasi T‑173/05: Heus vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑329 ja II‑A‑2‑1695, punkt 19).

Avaliku Teenistuse Kohus: 13. detsember 2007, kohtuasi F‑73/06: Van Neyghem vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑441 ja II‑A‑1‑2515, punkt 39).

2.      Esiteks eeldatakse haldusakti puhul, et see on õiguspärane, ja teiseks lasub tõendamiskoormis üldjuhul väite esitanud isikul, mistõttu peab hageja esitama vähemalt piisavalt täpsed, objektiivsed ja ühtelangevad tõendid, mis tema väite põhjendamiseks esitatud faktiliste asjaolude õigsust või nende tõenäosust toetaksid. Järelikult, kui hagejal puudub tõend või vähimgi tõendite kogum, peab ta tunnistama konkursi raames tehtud otsuste seaduslikkust ega saa Avaliku Teenistuse Kohtult nõuda, et kohus hindaks ise konkursi edukalt läbinud isikute kandideerimistaotlusi kontrollimaks, ega mõni konkursi edukalt läbinud isik ei ole konkursile ebaseaduslikult lubatud.

(vt punkt 21)

Viited:

Euroopa Kohus: 6. märts 2001, kohtuasi C‑274/99 P: Connolly vs. komisjon (EKL 2001, lk I‑1611, punktid 113 ja 114).

Esimese Astme Kohus: 19. november 1996, kohtuasi T‑272/94: Brulant vs. parlament (EKL AT 1996, lk I‑A‑513 ja II‑1397, punkt 35); 13. juuli 2000, kohtuasi T‑157/99: Griesel vs. nõukogu (EKL AT 2000, lk I‑A‑151 ja II‑699, punkt 25).