Language of document : ECLI:EU:F:2010:7

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

4 päivänä helmikuuta 2010

Asia F-15/08

Valérie Wiame

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen – Riittämätön arvosana – Avointa kilpailua EPSO/AST/7/05 koskeva ilmoitus – Todistelu – Oikeussuojan tarve

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jolla Valérie Wiame vaatii kumoamaan kilpailun EPSO/AST/7/05 valintalautakunnan päätöksen antaa hänelle arvosana, joka ei riitä hänen merkitsemisekseen kilpailun varallaololuetteloon.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Aikaisemman päätöksen uudelleentarkastelun jälkeen tehty päätös

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta ja 91 artiklan 1 kohta)

2.      Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Laillisuusolettama – Todisteet, joilla toimen laillisuus voidaan kyseenalaistaa

1.      Kun hakija, jonka yhteisön kilpailuun osallistumista koskeva hakemus on hylätty, vaatii kyseisen päätöksen uudelleentarkastelua, asianomaiselle vastaisena toimena on pidettävä yksinomaan valintalautakunnan uudelleentarkastelun jälkeen tekemää päätöstä. Hakijan on siis kohdistettava vaatimuksensa juuri kyseisestä päätöstä vastaan.

(ks. 20 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-173/05, Heus v. komissio, 13.12.2006 (Kok. H., s. I‑A‑2‑329 ja II‑A‑2‑1695, 19 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F-73/06, Van Neyghem v. komissio, 13.12.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑441 ja II‑A‑1‑2515, 39 kohta)

2.      Hallintotoimea koskee yhtäältä laillisuusolettama ja todistustaakka kuuluu toisaalta lähtökohtaisesti sille, joka esittää väitteen, joten kantajan on esitettävä ainakin riittävän täsmällisiä, objektiivisia ja yhtäpitäviä todisteita, jotka tukevat niiden tosiseikkojen todenmukaisuutta tai todennäköisyyttä, joihin hän vetoaa vaatimuksensa tueksi. Kantaja, jolla ei ole näyttöä eikä hän voi edes vedota tiettyihin seikkoihin, on hyväksyttävä kilpailuihin liittyen tehtyjä päätöksiä koskeva laillisuusolettama, eikä hän voi vaatia virkamiestuomioistuinta itseään tutkimaan kilpailussa menestyneiden hakijoiden hakuasiakirjoja sen tarkastamiseksi, onko joidenkin kilpailussa menestyneiden hakijoiden mahdollisesti sääntöjenvastaisesti päätetty antaa osallistua kilpailuun.

(ks. 21 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C-274/99 P, Connolly v. komissio, 6.3.2001 (Kok., s. I-1611, 113 ja 114 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-272/94, Brulant v. parlamentti, 19.11.1996 (Kok. H. s. I‑A‑513 ja II‑1397, 35 kohta ja asia T-159/99, Griese v. neuvosto, 13.7.2000 (Kok. H. s. I‑A‑151 ja II‑699, 25 kohta)