Language of document : ECLI:EU:F:2010:7

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(otrā palāta)

2010. gada 4. februārī

Lieta F‑15/08

Valérie Wiame

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Neiekļaušana rezerves sarakstā – Nepietiekams vērtējums – Paziņojums par atklāto konkursu EPSO/AST/7/05 – Pierādījumu sniegšana – Interese celt prasību

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko V. Viama [V. Wiame] lūdz atcelt konkursa EPSO/AST/7/05 atlases komisijas lēmumu, ar kuru viņai piešķirts tāds vērtējums, kas ir nepietiekams, lai viņa tiktu iekļauta rezerves sarakstā

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītāja sedz savus tiesāšanās izdevumus pati. Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Lēmums, kas pieņemts, pārskatot iepriekšēju lēmumu

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts un 91. panta 1. punkts)

2.      Iestāžu akti – Likumības prezumpcija – Norādes, kas var būt pamats šaubām par akta likumību

1.      Ja kandidāts, kura lūgums ļaut viņam piedalīties Kopienas konkursā ir ticis noraidīts, lūdz pārskatīt šo lēmumu, vienīgi atlases komisijas lēmums, ko tā pieņem pēc pārskatīšanas, ir nelabvēlīgs akts. Līdz ar to kandidāts savus prasījumus vērš pret šo lēmumu.

(skat. 20. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2006. gada 13. decembris, T‑173/05 Heus/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑329. un II‑A‑2‑1695. lpp., 19. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 13. decembris, F‑73/06 Van Neyghem/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑441. un II‑A‑1‑2515. lpp., 39. punkts.

2.      Pirmkārt, administratīvam aktam ir piemērojama likumības prezumpcija, un, otrkārt, pierādīšanas pienākums principā ir tam, kurš apgalvo, ka administratīvais akts ir nelabvēlīgs, līdz ar to prasītājam ir pienākums iesniegt vismaz pietiekami precīzas, objektīvas un atbilstošas norādes, lai apliecinātu to faktu patiesumu un ticamību, ar kuriem pamatoti tā apgalvojumi. Līdz ar to prasītājam, kura rīcībā nav ne pierādījuma, ne pat norāžu kopuma, ir jāpieņem likumības prezumpcija, kas attiecas konkursu jomā pieņemtajiem lēmumiem, un tas nevar pieprasīt Civildienesta tiesai, lai tā pati izvērtētu veiksmīgo kandidātu pieteikumus nolūkā pārbaudīt, vai daži no veiksmīgajiem kandidātiem pie konkursa nav pielaisti prettiesiski.

(skat. 21. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2001. gada 6. marts, C‑274/99 P Connolly/Komisija, Recueil, I‑1611. lpp., 113. un 114. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 19. novembris, T‑272/94 Brulant/Parlaments, Recueil FP, I‑A‑513. un II‑1397. lpp., 35. punkts; 2000. gada 13. jūlijs, T‑157/99 Griesel/Padome, Recueil FP, I‑A‑151. un II‑699. lpp., 25. punkts.