Language of document : ECLI:EU:F:2010:7

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 4. februára 2010

Vec F‑15/08

Valérie Wiame

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konanie – Nezapísanie do rezervného zoznamu – Nedostatočná známka – Oznámenie o verejnom výberovom konaní EPSO/AST/7/05 – Vykonávanie dôkazov – Záujem na konaní“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou V. Wiame navrhuje zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AST/7/05 o pridelení známky, ktorá nie je dostatočná na jej zápis do rezervného zoznamu

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt s negatívnymi účinkami – Rozhodnutie prijaté po preskúmaní skoršieho rozhodnutia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1)

2.      Akty inštitúcií – Prezumpcia zákonnosti – Nepriame dôkazy, ktoré môžu spochybniť zákonnosť aktu

1.      Pokiaľ uchádzač, ktorého žiadosť o pripustenie do výberového konania Spoločenstva bola zamietnutá, požiada o preskúmanie tohto rozhodnutia, jedine rozhodnutie prijaté výberovou komisiou po preskúmaní je aktom spôsobujúcim ujmu. Preto uvedený uchádzač musí svoje návrhy zamerať proti tomuto rozhodnutiu.

(pozri bod 20)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 13. decembra 2006, Heus/Komisia, T‑173/05, Zb. VS s. I‑A‑2‑329, II‑A‑2‑1695, bod 19

Súd pre verejnú službu: 13. decembra 2007, Van Neyghem/Komisia, F‑73/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑441, II‑A‑1‑2515, bod 39

2.      Pre administratívny akt jednak platí prezumpcia zákonnosti, jednak dôkazné bremeno v zásade znáša ten, kto niečo tvrdí, takže žalobca musí uviesť prinajmenšom dostatočne presné, objektívne a zhodujúce sa nepriame dôkazy, ktoré môžu podporiť pravdivosť alebo pravdepodobnosť skutočností jeho tvrdení. V dôsledku toho žalobca, ktorý nemá k dispozícii ani dôkazy, ani prinajmenšom súbor nepriamych dôkazov, musí akceptovať prezumpciu zákonnosti, ktorá sa týka rozhodnutí prijatých v oblasti výberového konania a nemôže požadovať od Súdu pre verejnú službu, aby sám preskúmal prihlášky úspešných uchádzačov s cieľom overiť, či niektorí úspešní uchádzači neboli neoprávnene pripustení do výberového konania.

(pozri bod 21)

Odkaz:

Súdny dvor: 6. marca 2001, Connolly/Komisia, C‑274/99 P, Zb. s. I‑1611, body 113 a 114

Súd prvého stupňa: 19. novembra 1996, Brulant/Parlament, T‑272/94, Zb. VS s. I‑A‑513, II‑1397, bod 35; 13. júla 2000, Griesel/Rada, T‑157/99, Zb. VS s. I‑A‑151, II‑699, bod 25