Language of document : ECLI:EU:F:2010:7

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 4 februari 2010

Mål F-15/08

Valérie Wiame

mot

Europeiska kommissionen

“Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande – Otillräcklig poängsumma – Meddelande om allmänt uttagningsprov EPSO/AST/7/05 – Bevisning – Berättigat intresse av att få saken prövad”

Saken: Talan som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA genom vilken Valérie Wiame har yrkat ogiltigförklaring av beslutet av uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AST/7/05 att tilldela henne en poängsumma som är otillräcklig för att föras upp på reservlistan.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska bära sina egna rättegångskostnader. Kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Beslut som fattas efter omprövning av ett tidigare beslut

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90.2 och 91.1)

2.      Institutionernas rättsakter – Legalitetspresumtion – Uppgifter som medför att rättsaktens lagenlighet ska ifrågasättas

1.      När en sökande, vars begäran om tillträde till ett uttagningsprov för gemenskapen har avslagits, begär att detta beslut ska omprövas, är det endast det beslut som uttagningskommittén fattar efter omprövningen som utgör den rättsakt som går någon emot. Sökandens yrkanden avser följaktligen detta beslut.

(se punkt 20)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 13 december 2006, Heus mot kommissionen, T‑173/05, REGP 2006, s. I‑A‑2‑329 II‑A‑2‑1695, punkt 19

Personaldomstolen: 13 december 2007, Van Neyghem mot kommissionen, F‑73/06, REGP 2007, s. I‑A‑1‑441 och II‑A‑1‑2515, punkt 39

2.      En administrativ rättsakt presumeras vara giltig och bevisbördan åvilar principiellt den som påstår motsatsen. Det åligger således sökanden att framlägga tillräckligt exakta, objektiva och samstämmiga uppgifter som utgör stöd för att de omständigheter som åberopats är riktiga eller sannolika. En sökande som inte förfogar över någon bevisning, eller inte ens över en samling uppgifter, måste följaktligen godta att beslut avseende uttagningsprov presumeras vara lagenliga och kan inte kräva att personaldomstolen själv ska ta ställning till de ansökningshandlingar som ingetts av godkända sökande i syfte att utröna huruvida vissa sökande har getts tillträde till uttagningsprovet på oriktiga grunder.

(se punkt 21)

Hänvisning till

Domstolen: 6 mars 2001, Connolly mot kommissionen, C‑274/99 P, REG 2001, s. I‑1611, punkterna 113 och 114

Förstainstansrätten: 19 november 1996, Brulant mot parlamentet, T‑272/94, REGP 1996, s. I‑A‑513 och II‑1397, punkt 35; 13 juli 2000, Griesel mot rådet, T‑157/99, REGP 2000, s. I‑A‑151 och II‑699, punkt 25