Language of document : ECLI:EU:F:2010:10

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

23 päivänä helmikuuta 2010

Asia F-99/09 R

Elisavet Papathanasiou

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto

(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Henkilöstö – Välitoimimenettely – Väliaikaiset toimihenkilöt – Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, johon liittyy irtisanomislauseke – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus, joka koskee väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksen päättämisestä tehtyä päätöstä – Kiireellisyysedellytys ei täyty

Aihe: SEUT 278 ja EA 152 artiklan sekä Euratomin perustamissopimukseen kyseisen perustamissopimuksen 106 a artiklan nojalla sovellettavan SEUT 279 artiklan perusteella nostettu kanne, jolla E. Papathanasiou vaatii lykättäväksi yhtäältä SMHV:n 12.3.2009 tekemän päätöksen, jolla hänen sopimuksensa väliaikaisena virkamiehenä päätettiin 15.11.2009 alkaen, ja toisaalta 3.8.2009 tehdyn päätöksen 12.3.2009 tehdyllä päätöksellä 15.11.2009 määritellyn irtisanomisajan jatkamiseksi 15.2.2010 saakka

Ratkaisu: Välitoimihakemus hylätään. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

1.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisen edellytykset – Kiireellisyys – ”Fumus boni juris” – Kumulatiivisuus – Tutkimisjärjestys ja selvittämismenetelmä – Välitoimista päättävän tuomioistuimen harkintavalta

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; unionin tuomioistuimen perussäännön 39 artikla ja sen liitteessä I olevan 7 artiklan 1 kohta; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohta)

2.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisen edellytykset – Vakava ja korjaamaton vahinko – Todistustaakka

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohta)

3.      Henkilöstö – Edustaminen – Henkilöstön edustajien suojeleminen

(Henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan 6 kohta)

1.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohdan mukaan välitoimia koskevissa hakemuksissa on ilmoitettava seikat, joiden vuoksi asia on kiireellinen, sekä ne tosiseikat ja oikeudelliset perusteet, joiden vuoksi vaadittujen välitoimien myöntäminen on ilmeisesti perusteltua (fumus boni juris).

Kiireellisyyttä ja fumus boni jurisia koskevat edellytykset ovat kumulatiivisia, joten välitoimia koskeva hakemus on hylättävä, jos jokin näistä edellytyksistä ei täyty. Välitoimista päättävän tuomioistuimen on myös tilanteen mukaan vertailtava esillä olevia intressejä.

Tässä kokonaisarvioinnissa välitoimista määräävällä tuomioistuimella on laaja harkintavalta, ja se voi asian ominaispiirteiden perusteella vapaasti päättää, miten ja millaisessa järjestyksessä se tutkii nämä erilaiset edellytykset, sillä ei ole oikeussääntöä siitä, miten tuomioistuimen olisi arvioitava sitä, onko asiassa tarpeen määrätä välitoimia.

(ks. 33–35 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑173/99 R, Elkaïm ja Mazuel v. komissio, 10.9.1999 (Kok. H., s. I‑A‑155 ja II‑811, 18 kohta) ja asia T‑120/01 R, De Nicola v. EIP, 9.8.2001 (Kok. H., s. I‑A‑171 ja II‑783, 12 ja 13 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑38/06 R, Bianchi v. ETF, 31.5.2006 (Kok. H., s. I‑A‑1‑27 ja II‑A‑1‑93, 20 ja 22 kohta)

2.      Välitoimimenettelyn tavoitteena ei ole varmistaa vahingon korvaamista vaan pääasiassa annettavan tuomion täysi tehokkuus. Viimeksi mainitun tavoitteen saavuttamiseksi edellytetään, että haettavat toimenpiteet ovat siinä mielessä kiireellisiä, että kantajan intresseihin kohdistuvan vakavan ja korjaamattoman vahingon välttämiseksi on välttämätöntä, että niistä määrätään ja ne vaikuttavat jo ennen päätöksen tekemistä pääasiassa. Välitoimia hakevan asianosaisen tehtävänä on myös esittää näyttö siitä, että hän ei voi odottaa pääasian oikeudenkäynnin ratkeamista ilman että hänelle aiheutuisi tällaista vahinkoa.

Pelkkää tarvetta löytää työpaikka ulkomailta ei sinänsä voida lähtökohtaisesti pitää vakavana ja korjaamattomana vahinkona.

(ks. 41 ja 42 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑65/99 P(R), Willeme v. komissio, 25.3.1999 (Kok., s. I‑1857, 62 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Elkaïm ja Mazuel v. komissio, 25 kohta ja asia T‑320/02 R, Esch-Leonhardt ym. v. EKP, 19.12.2002 (Kok. H., s. I‑A‑325 ja II‑1555, 27 kohta)

Virkamiestuomioistuin: F‑19/08 R, Bennett ym. v. SMHV, 25.4.2008 (Kok. H., s. I‑A‑1‑131 ja II‑A‑1‑713, 28 kohta)

3.      Henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan kuudennen alakohdan nojalla henkilöstökomitean jäsenelle ei saa aiheutua haittaa näiden tehtävien hoitamisesta.

Siltä osin kuin henkilöstökomiteassa suoritetut tehtävät liittyvät henkilöstön jäsenenä toimimiseen, eivätkä ne ole itsenäisiä suhteessa sopimukseen, jonka perusteella toimihenkilö on työsuhteessa toimielimeen tai virastoon, ja kun henkilöstökomitean jäsenenä toimivan toimihenkilön sopimus päättyy, myös hänen toimikautensa henkilöstön edustajana päättyy tällöin kokonaan. Henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan kuudetta alakohtaa on rikottu ainoastaan silloin, kun toimihenkilölle aiheutuu haittaa, esimerkiksi siten, että hänet irtisanotaan henkilöstökomiteassa toimimisen vuoksi.

(ks. 50–52 kohta)