Language of document : ECLI:EU:F:2009:146

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 29 października 2009 r.

Sprawa F-94/08

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Wykonanie wyroku – Zwrot wydatków – Zamiar wstrzymania urzędnikowi wypłaty renty inwalidzkiej przez administrację – Brak niekorzystnego aktu – Skarga odszkodowawcza – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której L. Marcuccio żąda w istocie stwierdzenia nieważności pisma Komisji z dnia 28 marca 2008 r. informującego go o zamiarze wstrzymania przez Komisję wypłacania mu renty inwalidzkiej w celu uzyskania pokrycia kosztów poniesionych w jednym z wcześniejszych postępowań.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako wyraźnie niedopuszczalna. Skarżący zostaje obciążony kosztami.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Akt niekorzystny – Pojęcie – Pismo administracji informujące zainteresowanego o zamiarze wstrzymania wypłacania mu renty inwalidzkiej – Wyłączenie

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Pismo administracji informujące urzędnika o zamiarze wstrzymania wypłacania mu renty inwalidzkiej, w sytuacji gdy nie wystąpi on do sądu wspólnotowego z wnioskiem o ustalenie kosztów, którymi został obciążony we wcześniejszej sprawie, nie oznacza zajęcia ostatecznego stanowiska przez administrację i nie może zostać uznane za akt wpływający bezpośrednio i natychmiastowo na jego interesy, zmieniając w istotny sposób jego sytuację prawną.

(zob. pkt 21, 24)