Language of document : ECLI:EU:F:2009:146

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 29. októbra 2009

Vec F‑94/08

Luigi Marcuccio

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Vykonanie rozsudku – Náhrada trov konania – Zámer administratívy vykonať u úradníka zrážky z podpory v invalidite – Neexistencia aktu spôsobujúceho ujmu – Žaloba o náhradu škody – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou L. Marcuccio v podstate navrhuje zrušenie oznámenia Komisie z 28. marca 2008, ktorým ho informovala o svojom zámere vykonať zrážky z jeho podpory v invalidite na účely dosiahnuť zaplatenie trov konania vynaložených v predchádzajúcom konaní

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Oznámenie administratívy informujúce dotknutú osobu o svojom zámere vykonať zrážky z jej podpory v invalidite – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Oznámenie administratívy informujúce úradníka o svojom zámere vykonať zrážky z jeho podpory v invalidite v prípade, ak sa neobráti na súd Spoločenstva s návrhom na určenie výšky trov konania, ktorých náhrada mu bola uložená v rámci predchádzajúcej veci, nie je definitívnym zaujatím stanoviska administratívy a nemožno ho považovať za akt, ktorým sú priamo a bezprostredne dotknuté jeho záujmy tým, že podstatným spôsobom menia jeho právne postavenie.

(pozri body 21 a 24)