Language of document : ECLI:EU:F:2009:146

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(första avdelningen)

den 29 oktober 2009

Mål F-94/08

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Åtgärder för att följa en dom – Ersättning för rättegångskostnader – Administrationens avsikt att göra avdrag på tjänstemannens invaliditetsersättning – Rättsakt som går någon emot saknas – Talan om skadestånd – Uppenbart att talan skall avvisas”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA varigenom Luigi Marcuccio yrkat ogiltigförklaring av ett meddelande från kommissionen av den 28 mars 2008 där nämnda institution informerar honom om sin avsikt att kräva ersättning för rättegångskostnader i ett tidigare mål genom avdrag på sökandens invaliditetsersättning

Avgörande: Det är uppenbart att talan ska avvisas. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Meddelande från administrationen att denna avser göra avdrag på den berördes invaliditetsersättning – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

Ett meddelande från administrationen vari denna informerar en tjänsteman om sin avsikt att göra avdrag på dennes invaliditetsersättning, för det fall vederbörande inte väcker talan vid gemenskapsdomstolarna med yrkande om fastställelse av de rättegångskostnader han förpliktats att ersätta i ett tidigare mål, utgör inte ett slutligt ställningstagande från administrationens sida och kan inte anses ha påverkat dennes intressen direkt och omedelbart, genom att klart förändra hans rättsliga ställning.

(se punkterna 21 och 24)