Language of document : ECLI:EU:F:2009:142

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. spalio 21 d.

Byla F‑74/08

Dominique Ramaekers-Jørgensen

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Bendrijos mokestis – Skaičiavimas – Darbo užmokesčio ir maitintojo netekimo pensijos sumavimas – Mokesčio surinkimo tvarka – Surinkimo data“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo D. Ramaekers-Jørgensen prašo, pirma, panaikinti 2008 m. gegužės 20 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti jos skundą dėl Bendrijos mokesčio už jos gaunamą maitintojo netekimo pensiją skaičiavimo ir surinkimo tvarkos, o prireikus panaikinti 2007 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimo, kuriuo jai ši pensija paskirta, dalį, kuria nustatoma minėta tvarka, ir, antra, pripažinti, kad 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatančio apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką (OL L 56, p. 8; 2004 m. specialusis leidimas liet. k., 1 sk., 1 t., p. 33), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 420/2008, nuo 2007 m. liepos 1 d. patikslinančiu Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus ir pensijas (OL L 127, p. 1), 3 ir 4 straipsniai yra neteisėti tiek, kiek jais numatyta skaičiuojant Bendrijos mokestį sumuoti pareigūnui skirtą maitintojo netekimo pensiją ir šio pareigūno gaunamą darbo užmokestį.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovė padengia savo ir Komisijos bylinėjimosi išlaidas. Europos Sąjungos Taryba, įstojusi į bylą palaikyti Komisijos reikalavimus, padengia savo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Ieškinys dėl panaikinimo – Bendrijos teismo jurisdikcija – Prašymas panaikinti asmens nenaudai priimtą individualų aktą – Bendrijos teismo jurisdikcija konstatuoti visuotinai taikomos nuostatos neteisėtumą rezoliucinėje sprendimo dalyje

(EB 230 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Pensijos – Maitintojo netekimo išmoka

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 79 straipsnis; VIII priedo 17 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 260/68 2 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalis, 4 ir 8 straipsniai)

3.      Pareigūnai – Mokestis už išmokas – Skirtingų tarifų taikymas skirtingo dydžio pajamų dalims

(Tarybos reglamento Nr. 260/68 4 straipsnis)

4.      Pareigūnai – Pensijos – Maitintojo netekimo išmoka

(Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 13 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 260/68 3 ir 4 straipsniai)

1.      Nors nagrinėdamas prašymą panaikinti individualų asmens nenaudai priimtą aktą Bendrijos teismas iš tiesų turi jurisdikciją išnagrinėti atskirąjį proceso klausimą ir konstatuoti visuotinai taikomos nuostatos, kuria grindžiamas skundžiamas aktas, neteisėtumą, Tarnautojų teismas neturi jurisdikcijos to nurodyti savo sprendimų rezoliucinėje dalyje.

(žr. 37 punktą)

2.      Pagal Bendrijos mokesčių sistemą numatytas progresinis mokestis, kurio bazė apskaičiuojama atsižvelgiant į visas atitinkamo gavėjo tarnybines pajamas. Reglamento Nr. 260/68, nustatančio apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką, 4 straipsnyje nustatyta, kad mokestis apskaičiuojamas nuo apmokestinamos sumos, kuri gaunama taikant 3 straipsnį, o pagal šio 1 dalį „mokestis turi būti mokamas kiekvieną mėnesį nuo atlyginimo, darbo užmokesčio ir tarnybinių pajamų Bendrijų mokamo asmeniui, privalančiam mokėti mokestį“. Taigi, Bendrijos mokesčio bazę sudaro atitinkamam apmokestinamajam subjektui mokamo atlyginimo, darbo užmokesčio ir kitų iš Bendrijos gaunamų tarnybinių pajamų suma.

Pareigūnų tarnybos nuostatų 79 straipsnyje ir jų VIII priedo 17 straipsnyje, skirtuose maitintojo netekimo pensijai, nenumatyta jokių nuo bendrosios tarnybinių pajamų sumavimo apskaičiuojant mokestį Bendrijai taisyklės nukrypstančių nuostatų. Net jei šiomis nuostatomis maitintojo netekimo pensijos suma neatskaičius mokesčio būtų siejama su mirusio sutuoktinio karjera, ši pensija likusiam sutuoktiniui yra tik pakaitinės pajamos, kuriomis kompensuojamas jo mirusio sutuoktinio gautų pajamų netekimas. Jos, be to, yra Bendrijos mokamos tarnybinės pajamos, kaip jos suprantamos pagal Reglamento Nr. 260/68 3 straipsnio 1 dalį, kurių tiesioginis gavėjas, kaip jis suprantamas pagal to paties reglamento 2 straipsnį, yra likęs sutuoktinis. Kadangi šis sutuoktinis taip pat yra pareigūnas, jo atlyginimui, vadovaujantis tomis pačiomis nuostatomis, taikomas Bendrijos mokestis. Taigi, jo mokėtinas mokestis apskaičiuotinas būtent pagal Reglamento Nr. 260/68 3 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnį, o mokesčio bazę sudaro šio kas mėnesį mokamo atlyginimo ir šių kas mėnesį gaunamų tarnybinių pajamų suma.

Nesant expressis verbis nuostatos, kuri leistų nukrypti nuo bendrosios taisyklės maitintojo netekimo pensijos atveju, sumavimo taisyklę reikia taikyti atvejams, kai atlyginimas ir tokio pobūdžio pensija mokama vienu metu. Tokia išvada nepaneigiama argumentu, kad kiekvieno mėnesio 15 dieną šiam pareigūnui pervedamo atlyginimo ir pasibaigus mėnesiui pervedamos maitintojo netekimo pensijos pervedimo momentai nesutampa, nes Reglamente Nr. 260/68 nenurodyta, kad sumavimo taisyklės taikymas sietinas su visų tarnybinių pajamų pervedimu vienu metu. Šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „mokestis turi būti mokamas kiekvieną mėnesį nuo atlyginimo, darbo užmokesčio ir tarnybinių pajamų“, todėl mokestis skaičiuojamas nuo visų per šį laikotarpį pervestų sumų. Galiausiai Reglamento Nr. 260/68 8 straipsnyje, pagal kurį „mokestis yra išskaitomas prie šaltinio“, įtvirtinta tik mokesčio surinkimo tvarka.

(žr. 48, 49 ir 52–56 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1994 m. gruodžio 1 d. Sprendimo Coen-Porisini prieš Komisiją, T‑502/93, Rink. VT p. I‑A‑303 ir II‑949, 22, 28 ir 29 punktai.

3.      Skirtingų tarifų taikymas skirtingoms Reglamento Nr. 260/68, nustatančio apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką, 4 straipsnyje nurodytų pajamų dalims nėra kliūtis rinkti subendrintą visoms pajamoms jų neskaidant taikomo mokesčio įmoką, o šios įmokos procentas padidėja, kai bendros mokesčio mokėtojo pajamos pasiekia ribą, nuo kurios taikomas didesnis tarifas.

(žr. 64 punktą)

4.      Tarybai pavedus nustatyti, be kita ko, sąlygas, kuriomis Europos institucijų pareigūnai moka Bendrijoms mokesčius nuo iš Bendrijų gaunamų algų, darbo užmokesčio ir kito atlyginimo, ir nurodžius, kad šioms algoms, darbo užmokesčiui ir kitam atlyginimui netaikomi nacionaliniai mokesčiai, Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 13 straipsniu įtvirtinta specialiai Bendrijų tarnautojams skirta mokesčių sistema. Ši sistema suvienodinta ir padaryta autonomiška nacionalinės teisės aktų atžvilgiu siekiant užtikrinti vienodą Bendrijų pareigūnų vertinimą. Taigi, Europos pareigūno statusas yra tinkamas kriterijus atskirti mokestinę tokio pareigūno padėtį nuo iš Bendrijų atlyginimo negaunančių asmenų situacijos.

(žr. 73 ir 74 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1960 m. gruodžio 16 d. Sprendimo Humblet prieš Belgijos valstybę, 6/60, Rink. p. 1125; 1974 m. liepos 3 d. Sprendimo Brouerius van Nidek, 7/74, Rink. p. 757, 11 punktas; 1988 m. kovo 3 d. Sprendimo Komisija prieš EIB, 85/86, Rink. p. 1281, 23 punktas; 2007 m. kovo 22 d. Sprendimo Komisija prieš Belgiją, C‑437/04, Rink. p. I‑2513, 61 punktas.