Language of document : ECLI:EU:F:2009:137

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

7 октомври 2009 година

Дело F-101/08

Spyridon Pappas

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне към общностната схема на пенсионни права, придобити преди постъпването на служба в Общностите — Оттегляне — Допустимост — Отстраняване от длъжност в интерес на службата — Размер на пенсията“

Предмет: Жалба, подадена на основание на членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Pappas иска, на първо място, отмяна на решението на Комисията от 6 февруари 2008 г. за определяне на правото му на пенсия за осигурителен стаж, на второ място, отмяна на решението на Комисията от 27 февруари 2003 г., с което, от една страна, се оттегля писмото от 23 октомври 2000 г., определящо на 18 години и 10 дни допълнителното старшинство за общностна пенсия вследствие на прехвърлянето към общностната пенсионна схема на правата, придобити от жалбоподателя по-специално в качеството му на член на гръцкия Държавен съвет, а от друга страна, определя посоченото допълнително старшинство на 15 години, 2 месеца и 21 дни, и на трето място, отмяна на друго решение на Комисията от 27 февруари 2003 г., с което, от една страна, се оттегля писмото от 7 септември 2001 г., определящо на 2 години, 4 месеца и 2 дни допълнителното старшинство за общностна пенсия вследствие на прехвърлянето към общностната пенсионна схема на правата, които жалбоподателят е придобил като адвокат в Гърция, а от друга страна, определя посоченото допълнително старшинство на 1 година, 10 месеца и 15 дни

Решение: Отхвърля жалбата. Осъжда жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна жалба — Срокове — Начален момент

(член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Пенсии — Придобиване на пенсионни права

(член 50 от Правилника за длъжностните лица)

1.      За да бъде едно решение надлежно съобщено по смисъла на разпоредбите от Правилника, то трябва да е било изпратено на своя адресат и същият трябва да е бил в състояние да се запознае полезно със съдържанието му.

Институцията, която се позовава на неспазване на срока, предвиден в член 90, параграф 2 от Правилника, според който срокът за подаване на жалбите е три месеца, считано от „датата на съобщаване на решението на засегнатото от него лице, но не по-късно от датата на получаване на уведомителното писмо, [когато актът е от индивидуален характер]“, трябва да докаже от коя дата е започнал да тече посоченият срок.

Макар да не може да се докаже само с улики, че адресатът на едно решение се е запознал надлежно с него, други обстоятелства освен официалното съобщаване на посоченото решение, като електронно писмо от посочения адресат, от което личи, че същият се е запознал надлежно с решението, могат да представляват такова доказателство.

(вж. точки 41—44)

Позоваване на:

Съд — 15 юни 1976 г., Jänsch/Комисия, 5/76, Recueil, стр. 1027, точка 10, 5 юни 1980 г., Belfiore/Комисия, 108/79, Recueil, стр. 1769, точка 7

Първоинстанционен съд — 8 юни 1993 г., Fiorani/Парламент, T‑50/92, Recueil, стр. II‑555, точка 16; 3 юни 1997 г., H/Комисия, T‑196/95, Recueil FP, стр. I‑A‑133 и II‑403, точки 32—35; 27 септември 2002 г., Di Pietro/Сметна палата, T‑254/01, Recueil FP, стр. I‑A‑177 и II‑929, точки 25—27

Съд на публичната служба — 20 април 2007 г., L/EMEA, F‑13/07, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точки 29—32; 25 април 2007 г., Lebedef-Caponi/Комисия, F‑71/06, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 34

2.      От член 50, последна алинея от Правилника ясно личи, че правото на пенсия се придобива от длъжностно лице, назначено на длъжност със степен А1 или А2, което е отстранено от тази длъжност в интерес на службата, без спрямо него да се прилага намалението, предвидено в член 9 от приложение VІІІ към новия правилник, при условие че след изтичане на срока на правото на обезщетение по член 50, длъжностното лице е навършило 55‑годишна възраст.

Буквалното тълкуване на последната алинея на член 50 се налага на още по-силно основание, тъй като, от една страна, разглежданата разпоредба има характер на дерогация от общите правила за изчисляване на пенсията за осигурителен стаж и следователно трябва да се тълкува стриктно, а от друга страна, разпоредбите, даващи право на парични плащания, трябва да се тълкуват стриктно.

(вж. точки 62, 64 и 65)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 18 септември 2003 г., Lebedef и др./Комисия, T‑221/02, Recueil FP, стр. I‑A‑211 и II‑1037, точка 38 и цитираната съдебна практика; 16 декември 2004 г., Pappas/Комисия, T‑11/02, Recueil FP, стр. I‑A‑381 и II‑1773, точка 53

Съд на публичната служба — 14 декември 2006 г., André/Комисия, F‑10/06, Recueil FP, стр. I‑A‑1‑183 и II‑A‑1‑755, точки 34—36