Language of document : ECLI:EU:F:2009:134

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

7. října 2009

Věc F-122/07

Luigi Marcuccio

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Žádost o šetření – Odmítnutí orgánu přeložit rozhodnutí do jazyka zvoleného žalobcem – Zjevná nepřípustnost – Zjevně zcela neopodstatněná žaloba z právního hlediska“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se L. Marcuccio domáhá zrušení rozhodnutí Komise nevyhovět žádosti žalobce o provedení šetření týkajícího se některých událostí, ke kterým došlo během let 2001 a 2003, jakož i uložení Komisi náhrady škody vzniklé žalobci.

Rozhodnutí: Žaloba žalobce se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti se zamítá jako z právního hlediska zjevně zcela neopodstatněná. Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Povinnost péče příslušející správě – Povinnost vydat úředníkovi individuální rozhodnutí vypracované v jazyce, jejž důkladně ovládá

(Článek 21 ES; Listina základních práv, čl. 41 odst. 4; jednací řád Komise, příloha, bod 4)

Orgánům přísluší, na základě jejich povinnosti péče, vydat úředníkovi individuální rozhodnutí vypracované v jazyce, jejž důkladně ovládá.

Z čl. 21 třetího pododstavce ES, z bodu 4 kodexu chování ani z čl. 41 odst. 4 Listiny základních práv nevyplývá, že by každé rozhodnutí vydané orgánem Společenství jednomu z jeho úředníků muselo být vypracováno v jazyce, ve kterém byla zahájena korespondence. Tato ustanovení se totiž na vztahy mezi orgány a jejich pracovníky použijí pouze tehdy, když tito pracovníci zašlou orgánům text pouze v postavení občana Unie a nikoliv v postavení úředníka nebo jiného zaměstnance Společenství. V každém případě, pokud by orgány byly povinny odpovídat na žádost úředníka ve stejném jazyce, jako je jazyk použitý v uvedené žádosti, způsobovalo by to orgánům nepřekonatelné problémy.

(viz body 60 až 65)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 23. března 2000, Rudolph v. Komise, T‑197/98, Recueil FP, s. I‑A‑55 a II‑241, bod 46; 7. února 2001, Bonaiti Brighina v. Komise, T‑118/99, Recueil FP, s. I‑A‑25 a II‑97, bod 13; 17. května 2006, Lavagnoli v. Komise, T‑95/04, Sb. VS, s. I‑A‑2‑121 a II‑A‑2‑569, bod 48

Soud pro veřejnou službu: 13. prosince 2007, Duyster v. Komise, F‑51/05 a F‑18/06, Sb. VS, s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, body 58 a 59