Language of document : ECLI:EU:F:2009:144

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

27. října 2009

Věc F‑61/07

Gerhard Bauch

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Odchodné – Právní povaha“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se G. Bauch domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2006, jímž byla zamítnuta jeho žádost směřující v podstatě k tomu, aby bylo změněno potvrzení, které mu bylo vydáno ohledně odchodného, které obdržel v roce 1994 po skončení své smlouvy dočasného zaměstnance.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Odchodné – Souvislost s nároky na starobní důchod

(Služební řád úředníků, příloha VIII, čl. 11 odst. 1 a článek 12)

2.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Odchodné – Výpočet

1.      Odchodné jako takové sice nemá charakter starobního důchodu, z článku 12 přílohy VIII starého služebního řádu však vyplývá, že odchodné je určeno úředníkům a zaměstnancům, kteří na základě měsíčních příspěvků odečítaných z jejich platu získali nárok na budoucí vyplácení starobního důchodu, ale kterým ve skutečnosti nemůže být starobní důchod Společenství vyplácen z důvodu délky služebního poměru kratší deseti let a na které se ani nevztahují ustanovení čl. 11 odst. 1 přílohy VIII služebního řádu ve znění platném do 30. dubna 2004. Krom toho částka vyplacená podle čl. 12 písm. b) přílohy VIII téhož služebního řádu, která tvoří jednu ze složek odchodného pro dočasné zaměstnance, se vypočte na základě výše částek sražených ze základního platu těchto zaměstnanců jakožto příspěvků na důchod, navýšené o úroky z úroků s roční úrokovou sazbou 3,5 %. Nelze tedy připustit, že by odchodné nijak nesouviselo s nároky na starobní důchod.

(viz body 51 až 56)

2.      Pouhá skutečnost, že je odchodné vypláceno jako náhrada zaměstnancům, kteří získali nárok na budoucí vyplácení starobního důchodu, ale starobní důchod jim ve skutečnosti nemůže být vyplácen, nutně neznamená, že by výše odchodného musela odpovídat pojistně matematické protihodnotě jejich nároku na budoucí vyplácení starobního důchodu.

(viz bod 60)