Language of document : ECLI:EU:F:2009:144

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

27. oktoober 2009

Kohtuasi F‑61/07

Gerhard Bauch

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Lahkumistoetus – Õiguslik vorm

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles G. Bauch palub tühistada komisjoni 9. oktoobri 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus, mille ta oli sisuliselt esitanud selleks, et muudetaks talle väljastatud tõendit lahkumistoetuse kohta, mida talle pärast ajutise teenistuja lepingu lõppemist 1994. aastal maksti.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Ajutised teenistujad – Lahkumistoetus – Seosed vanaduspensioniõigustega

(Personalieeskirjad, VIII lisa artikli 11 lõige 1 ja artikkel 12)

2.      Ametnikud – Ajutised teenistujad – Lahkumistoetus – Väljaarvutamine

1.      Kuigi lahkumistoetus kui selline ei ole vanaduspensioni laadi toetus, tuleneb endiste personalieeskirjade VIII lisa artiklist 12, et lahkumistoetus on mõeldud ametnikele või teenistujatele, kes on oma palgast kinnipeetud igakuiste maksete tegemisega omandanud algsed vanaduspensioniõigused, kuid kellele ei saa alla kümneaastase teenistusstaaži tõttu ühenduse vanaduspensioni tegelikult maksta ega kohaldada kuni 30. aprillini 2004 kehtinud personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 1 sätteid. Peale selle arvutatakse eespool osutatud personalieeskirjade VIII lisa artikli 12 punkti b alusel makstav summa, mis moodustab ühe osa ajutiste teenistujate lahkumistoetusest, teenistujate põhipalgast pensionikindlustusmaksetena kinnipeetud summade alusel, millele on lisatud liitintress 3,5% aastas. Järelikult ei saa nõustuda seisukohaga, et lahkumistoetus ei ole vanaduspensioniõigustega kuidagi seotud.

(vt punktid 51–56)

2.      Pelk asjaolu, et lahkumistoetust makstakse hüvitusena teenistujale, kes on omandanud algsed vanaduspensioniõigused, kuid kellele ei saa vanaduspensioni tegelikult maksta, ei tähenda tingimata seda, et niisuguse toetuse summa peab vastama teenistuja algsete vanaduspensioniõiguste kindlustusmatemaatilisele väärtusele.

(vt punkt 60)