Language of document : ECLI:EU:F:2009:144

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

27 päivänä lokakuuta 2009

Asia F-61/07

Gerhard Bauch

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Eroraha – Oikeudellinen luonne

Aihe: EY 236 artiklaan ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Gerhard Bauch vaatii kumoamaan 9.10.2006 tehdyn komission päätöksen, jolla hylättiin kantajan vaatimus lähinnä siitä, että kantajalle annettua todistusta erorahasta, jonka hän sai vuonna 1994 sen jälkeen, kun hänen sopimuksensa väliaikaisena toimihenkilönä päättyi, muutettaisiin.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Eroraha – Yhteys vanhuuseläkeoikeuksiin

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 1 kohta ja 12 artikla)

2.      Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Eroraha – Laskelma

1.      Vaikka eroraha ei sellaisenaan ole luonteeltaan vanhuuseläke, vanhojen henkilösääntöjen liitteessä VIII olevasta 12 artiklasta ilmenee, että eroraha on tarkoitettu yhteisöjen virkamiehille ja muuhun henkilöstöön kuuluville, joille on kertynyt vanhuuseläkeoikeuksia siksi, että heidän palkastaan on vähennetty kuukausittain maksuja, mutta joille ei voida tosiasiallisesti suorittaa yhteisöjen vanhuuseläkettä, koska heidän palvelussuhteensa on kestänyt alle 10 vuotta, ja joihin ei voida soveltaa henkilöstösääntöjen, sellaisena kuin ne olivat voimassa 30.4.2004 saakka, VIII liitteessä olevan 11 artiklan 1 kohdan säännöksiä. Lisäksi samojen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 12 artiklan b alakohdan nojalla maksettu määrä, joka on yksi väliaikaisten toimihenkilöiden erorahan kahdesta osasta, lasketaan kyseisten toimihenkilöiden peruspalkasta eläkemaksuina pidätetyn määrän perusteella, johon on lisätty 3,5 prosentin vuotuinen koronkorko. Ei siis voida hyväksyä sitä, ettei erorahalla olisi mitään yhteyttä vanhuuseläkeoikeuksiin.

(ks. 51–56 kohta)

2.      Pelkästään se seikka, että eroraha maksetaan korvauksena toimihenkilöille, joille on kertynyt vanhuuseläkeoikeuksia, mutta joille ei voida tosiasiallisesti suorittaa vanhuuseläkettä, ei välttämättä merkitse sitä, että tällaisen erorahan määrän on vastattava toimihenkilöiden vanhuuseläkeoikeuksien vakuutusmatemaattista arvoa.

(ks. 60 kohta)