Language of document : ECLI:EU:F:2009:144

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 27 października 2009 r.

Sprawa F‑61/07

Gerhard Bauch

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Personel tymczasowy – Odprawa – Charakter prawny

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której G. Bauch żąda stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji z dnia 9 października 2006 r. w sprawie jego wniosku mającego w istocie na celu dokonanie zmiany wydanego mu zaświadczenia o odprawie, którą otrzymał w 1994 r. po wygaśnięciu umowy o pracę w charakterze pracownika tymczasowego.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Personel tymczasowy – Odprawa – Związek z uprawnieniami emerytalnymi

(regulamin pracowniczy, załącznik VIII, art. 11 ust. 1, art. 12)

2.      Urzędnicy – Personel tymczasowy – Odprawa – Obliczanie

1.      Jakkolwiek odprawa jako taka nie ma charakteru emerytury, z art. 12 załącznika VIII do dawnego regulaminu pracowniczego wynika, że odprawa przysługuje urzędnikom lub pracownikom, którzy z racji miesięcznych składek odprowadzanych z ich wynagrodzenia nabyli zalążek uprawnień emerytalnych, lecz nie mogą korzystać ani z faktycznej wypłaty emerytury wspólnotowej ze względu na staż pracy krótszy niż 10 lat, ani z przepisów art. 11 ust. 1 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego w wersji obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2004 r. Ponadto kwota wypłacana na podstawie art. 12 lit. b) załącznika VIII do przywołanego regulaminu pracowniczego, która stanowi jedną z dwóch części składowych odprawy dla pracowników tymczasowych, obliczana jest na podstawie sumy kwot potrąconych z wynagrodzenia podstawowego tych pracowników tytułem składek na poczet emerytury, wraz z odsetkami składanymi według stawki 3,5% rocznie. Nie można więc przyjąć, że odprawa pozbawiona jest jakiegokolwiek związku z uprawnieniami emerytalnymi.

(zob. pkt 51–56)

2.      Sam fakt, że odprawa wypłacana jest tytułem rekompensaty pracownikom, którzy nabyli zalążek uprawnień emerytalnych, lecz nie mogą faktycznie korzystać z wypłaty emerytury, nie musi oznaczać, że wysokość takiej odprawy powinna odpowiadać ekwiwalentowi aktuarialnemu ich uprawnień emerytalnych.

(zob. pkt 60)