Language of document : ECLI:EU:F:2009:144

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 27. októbra 2009

Vec F‑61/07

Gerhard Bauch

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Odchodné – Právna povaha“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou G. Bauch navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie z 9. októbra 2006 zamietajúceho jeho žiadosť, ktorou v podstate žiadal o zmenu jemu vydaného potvrdenia o odchodnom, ktoré dostal v roku 1994 po skončení jeho zmluvy dočasného zamestnanca

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Odchodné – Súvislosť s právami na starobný dôchodok

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VIII článok 11 ods. 1 a článok 12)

2.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Odchodné – Výpočet

1.      Aj keď odchodné ako také nemá charakter starobného dôchodku, z článku 12 prílohy VIII starého služobného poriadku vyplýva, že odchodné je určené úradníkom a zamestnancom, ktorí na základe mesačných príspevkov zrážaných z ich platu získali práva na budúci starobný dôchodok, ale ktorým sa v skutočnosti nemôže vyplácať starobný dôchodok Spoločenstva z dôvodu kratšieho trvania služobného pomeru ako desať rokov a na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia článku 11 ods. 1 prílohy VIII služobného poriadku v znení platnom do 30. apríla 2004. Okrem toho suma vyplatená podľa článku 12 písm. b) prílohy VIII toho istého služobného poriadku, ktorá tvorí jednu z dvoch častí odchodného pre dočasných zamestnancov, sa vypočíta na základe výšky súm zrážaných zo základného platu týchto zamestnancov ako príspevkov na dôchodok, zvýšené o úroky z úrokov s ročnou úrokovou sadzbou 3,5 %. Nemožno teda pripustiť, že by obchodné nemalo nijakú súvislosť s právami na starobný dôchodok.

(pozri body 51 – 56)

2.      Samotná skutočnosť, že odchodné sa vypláca ako náhrada zamestnancom, ktorí získali nárok na budúci starobný dôchodok, ale starobný dôchodok sa im v skutočnosti nemôže vyplácať, nutne neznamená, že by výška odchodného musela zodpovedať poistno‑matematickému ekvivalentu ich práv na budúci starobný dôchodok.

(pozri bod 60)