Language of document : ECLI:EU:F:2009:59

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Tredje Afdeling)

11. juni 2009

Sag F-81/08

Zoe Ketselidou

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – søgsmål – dom afsagt af en af Fællesskabets retsinstanser – væsentlig ny omstændighed – foreligger ikke«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorunder Zoe Ketselidou har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 10. januar 2008 om afslag på sagsøgerens ansøgning om en ny beregning af hendes pensionsgivende tjenesteår som følge af overførslen til fællesskabsordningen af den aktuarmæssige modværdi af de pensionsrettigheder, hun har erhvervet i Grækenland.

Udfald: Sagen afvises. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – søgsmål – frister – fornyet behandling af en administrativ afgørelse, som er blevet endelig

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Tjenestemænd – søgsmål – forudgående administrativ klage – frister – retstab – genåbning – betingelse – ny faktisk omstændighed

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

1.      En ny og væsentlig faktisk omstændighed kan begrunde, at der forelægges en ansøgning, som har til formål at opnå en fornyet behandling af en afgørelse, der er blevet endelig ved udløbet af søgsmålsfristerne. Den pågældende omstændighed skal i væsentlig grad kunne ændre retsstillingen for den, der ønsker at få ændret denne afgørelse. Desuden påhviler det den pågældende at indgive sin administrative ansøgning inden for en rimelig frist. Den pågældendes interesse i at anmode om en tilpasning af sin administrative situation til en ny lovgivning skal nemlig afvejes i forhold til påbuddet om retssikkerhed.

(jf. præmis 32-36)

Henvisning til:

Domstolen: 26. september 1985, sag 231/84, Valentini mod Kommissionen, Sml. s. 3027, præmis 14; 13. november 1986, sag 232/85, Becker mod Kommissionen, Sml. s. 3401, præmis 10.

Retten: 22. september 1994, sag T-495/93, Carrer m.fl. mod Domstolen, Sml. Pers. I-A, s. 201, og II, s. 651, præmis 20; 25. marts 1998, sag T-202/97, Koopman mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 163, og II, s. 511, præmis 24; 14. juli 1998, sag T-42/97, Lebedef mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 371, og II, s. 1071, præmis 25; 7. februar 2001, sag T-186/98, Inpesca mod Kommissionen, Sml. II, s. 557, præmis 51.

Personaleretten: 16. januar 2007, sag F-92/05, Genette mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, og II-A-1, s. 0000, præmis 62.

2.      Den i en dom afsagt af en af Fællesskabets retsinstanser indeholdte konstatering af, at en almengyldig administrativ afgørelse tilsidesætter vedtægten, kan ikke i forhold til de tjenestemænd, som har undladt i rette tid at gøre brug af de retsmidler, der står til rådighed i vedtægten, udgøre en ny faktisk omstændighed, som berettiger, at der fremsættes en ansøgning om fornyet behandling af de individuelle afgørelser, som ansættelsesmyndigheden har truffet vedrørende dem.

(jf. præmis 47)

Henvisning til:

Retten: 11. juli 1997, sag T-16/97, Chauvin mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 237, og II, s. 681, præmis 39-45; 9. februar 2000, sag T-165/97, Gómez de la Cruz Talegón mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 19, og II, s. 79, præmis 51.