Language of document : ECLI:EU:F:2009:59


CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (trešā palāta)

2009. gada 11. jūnijā

Lieta F‑81/08

Zoe Ketselidou

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Prasība – Kopienu tiesas spriedums – Būtisks jauns fakts – Neesamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru Z. Ketselidou lūdz atcelt Komisijas 2008. gada 10. janvāra lēmumu, ar kuru noraidīta viņas lūgums pārrēķināt pensijas ikgadējās iemaksas saistībā ar viņas Grieķijas iegūto pensijas tiesību statistiskā ekvivalenta pārnešanu uz Kopienu sistēmu

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu. Prasītāja atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Termiņi – Galīga administratīva lēmuma pārskatīšana

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Noilgums – Atsākšana – Nosacījums – Jauns fakts

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. punkts)

1.      Lūguma iesniegšanu par lēmuma, kurš ir kļuvis galīgs, pārskatīšanu pēc tam, kad beidzies termiņš prasības celšanai, var attaisnot jauna un būtiska fakta esamība. Attiecīgajam faktam jābūt tādam, kas var būtiski grozīt tās personas situāciju, kas vēlas panākt šī lēmuma pārskatīšanu. Turklāt attiecīgajai personai administratīvā sūdzība jāiesniedz pieņemamā termiņā. Šīs personas intereses lūgt administratīvo situāciju pielāgot jaunajam tiesiskajam regulējumam jāsamēro ar tiesiskās drošības prasību.

(skat. 32.–36. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1985. gada 26. septembris, 231/84 Valentini/Komisija, Recueil, 3027. lpp., 14. punkts; 1986. gada 13. novembris, 232/85 Becker/Komisija, Recueil, 3401. lpp., 10. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1994. gada 22. septembris, T‑795/93 Carrer u.c./Tiesa, Recueil FP, I‑A‑201. un II‑651. lpp., 20. punkts; 1998. gada 25. marts, T‑202/97 Koopman/Komisija, Recueil FP, I‑A‑163. un II‑511. lpp., 24. punkts; 1998. gada 14. jūlijs, T‑42/97 Lebedef/Komisija, Recueil FP, I‑A‑371. un II‑1071. lpp., 25. punkts; 2001. gada 7. februāris, T‑186/98 Inpesca/Komisija, Recueil, II‑557. lpp., 51. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 16. janvāris, F‑92/05 Genette/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 62. punkts.

2.      Ar Kopienu tiesas spriedumu konstatējot, ka ar vispārpiemērojamu administratīvo lēmumu ir pārkāpti Civildienesta noteikumi, nenozīmē, ka attiecībā uz ierēdņiem, kuri nav savlaicīgi izmantojuši Civildienesta noteikumos piedāvātas iespējas celt prasību, ir radies jauns fakts, kas pamato prasības celšanu, lai pārskatītu tos skarošos iecēlējinstitūcijas individuāli pieņemtos lēmumus.

(skat. 47. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1997. gada 11. jūlijs, T‑16/97 Chauvin/Komisija, Recueil FP, I‑A‑237. un II‑681. lpp., 39.–45. punkts; 2000. gada 9. februāris, T‑165/97 Gómez de la Cruz Talegón/Komisija, Recueil FP, I‑A‑19. un II‑79. lpp., 51. punkts.