Language of document : ECLI:EU:F:2009:59

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(trzecia izba)

z dnia 11 czerwca 2009 r.

Sprawa F-81/08

Zoe Ketselidou

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga – Wyrok sądu wspólnotowego – Nowa istotna okoliczność faktyczna – Brak

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której Z. Ketselidou żąda stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie jej wniosku o zmianę wyliczenia lat służby uprawniających do emerytury, wynikającej z przeniesienia do systemu wspólnotowego ekwiwalentu aktuarialnego uprawnień nabytych w Grecji.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna. Skarżąca pokrywa całość kosztów postępowania.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Termin – Ponowne badanie ostatecznej decyzji administracyjnej

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

2.      Urzędnicy – Skarga – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Termin – Prekluzja – Otwarcie na nowo – Przesłanka – Nowa okoliczność faktyczna

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

1.      Zaistnienie nowej istotnej okoliczności faktycznej może uzasadniać złożenie wniosku o ponowne zbadanie decyzji, która stała się ostateczna po upływie terminu do wniesienia środków zaskarżenia. Dana okoliczność powinna móc zmienić w istotny sposób sytuację osoby, która zmierza do ponownego zbadania takiej decyzji. Ponadto na zainteresowanej osobie ciąży obowiązek złożenia wniosku w drodze administracyjnej w rozsądnym terminie. Jej interes w żądaniu dostosowania sytuacji administracyjnej do nowego uregulowania powinien bowiem być rozpatrywany w zestawieniu z wymogiem pewności prawa.

(zob. pkt 32–36)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 231/84 Valentini przeciwko Komisji, 26 września 1985 r., Rec. s. 3027, pkt 14; sprawa 232/85 Becker przeciwko Komisji, 13 listopada 1986 r., Rec. s. 3401, pkt 10

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑495/93 Carrer i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 22 września 1994 r., RecFP s. I‑A‑201, II‑651, pkt 20; sprawa T‑202/97 Koopman przeciwko Komisji, 25 marca 1998 r., RecFP s. I‑A‑163, II‑511, pkt 24; sprawa T‑42/97 Lebedef przeciwko Komisji, 14 lipca 1998 r., RecFP s. I‑A‑371, II‑1071, pkt 25; sprawa T‑186/98 Inpesca przeciwko Komisji, 7 lutego 2001 r., Rec. s. II‑557, pkt 51

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑92/05 Genette przeciwko Komisji, 16 stycznia 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 62

2.      Stwierdzenie w wyroku sądu wspólnotowego, że decyzja administracyjna o charakterze generalnym narusza regulamin pracowniczy, nie może stanowić względem urzędników, którzy nie skorzystali w stosownym czasie z zapewnionych w regulaminie pracowniczym możliwości zaskarżenia, nowej okoliczności uzasadniającej złożenie wniosku o ponowne zbadanie decyzji indywidualnych wydanych przez organ powołujący w ich sprawie.

(zob. pkt 47)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑16/97 Chauvin przeciwko Komisji, 11 lipca 1997 r., RecFP s. I‑A‑237, II‑681, pkt 39–45; sprawa T‑165/97 Gómez de la Cruz Talegón przeciwko Komisji, 9 lutego 2000 r., RecFP s. I‑A‑19, II‑79, pkt 51