Language of document : ECLI:EU:F:2009:59

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(tredje avdelningen)

den 11 juni 2009

Mål F-81/08

Zoe Ketselidou

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Talan – Dom av en gemenskapsdomstol – Ny och väsentlig omständighet – Föreligger inte”

Saken: Talan som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Zoe Ketselidou har yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 10 januari 2008 om avslag på hennes begäran att det ska göras en ny beräkning av hennes pensionsgrundande tjänsteår till följd av överföringen till gemenskapens system av det försäkringstekniska värdet av de pensionsrättigheter som hon förvärvat i Grekland.

Avgörande: Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den är ogrundad. Sökanden ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Tidsfrister – Omprövning av ett lagakraftvunnet administrativt beslut

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Tidsfrister – Utgången frist – Börjar löpa på nytt – Villkor – Ny faktisk omständighet

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

1.      Förekomsten av en ny och väsentlig omständighet kan motivera en begäran om omprövning av ett lagakraftvunnet beslut när fristen för att väcka talan har löpt ut. Denna omständighet ska kunna medföra en betydande förändring av den situation som den person som begär omprövning av beslutet befinner sig i. Det åligger dessutom den berörda personen att inge sin administrativa ansökan inom skälig tid. Personens intresse av att begära en anpassning av sin administrativa situation till nya bestämmelser ska nämligen vägas mot kravet på rättssäkerhet

(se punkterna 32–36)

Hänvisning till

Domstolen: 26 september 1985, Valentini mot kommissionen, 231/84, REG 1985, s. 3027, punkt 14; 13 november 1986, Becker mot kommissionen, 232/85, REG 1986, s. 3401, punkt 10

Förstainstansrätten: 22 september 1994, Carrer m.fl. mot domstolen, T‑495/93, REGP 1994, s. I‑A‑201 och s. II‑651, punkt 20; 25 mars 1998, Koopman mot kommissionen, T‑202/97, REGP 1998, s. I‑A‑163 och s. II‑511, punkt 24; 14 juli 1998, Lebedef mot kommissionen, T‑42/97, REGP 1998, s. I‑A‑371 och s. II‑1071, punkt 25; 7 februari 2001, Inpesca mot kommissionen, T‑186/98, REG 2001, s. II‑557, punkt 51

Personaldomstolen: 16 januari 2007, Genette mot kommissionen, F‑92/05, REGP 2007, s. I‑A‑1‑0000 och s. II‑A‑1‑0000, punkt 62

2.      Det faktum att det i en dom av en gemenskapsdomstol konstateras att ett allmängiltigt administrativt beslut medför ett åsidosättande av tjänsteföreskrifterna kan inte, för tjänstemän som inte inom föreskriven tid har utnyttjat de möjligheter till överklagande som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna, utgöra en ny och väsentlig omständighet som motiverar en ansökan om omprövning av individuella beslut som fattats av tillsättningsmyndigheten angående dessa tjänstemän.

(se punkt 47)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 11 juli 1997, Chauvin mot kommissionen, T‑16/97, REGP 1997, s. I‑A‑237 och s. II‑681, punkterna 39–45; 9 februari 2000, Gómez de la Cruz Talegón mot kommissionen, T‑165/97, REGP 2000, s. I‑A‑19 och s. II‑79, punkt 51